FORELØPIG KONSERNREGNSKAP PR. 31.12.2000, Published 22/02/2001 16:25:41

Kommentarer til foreløpig regnskapetKonsernets omsetning i 2000 ble kr 8.270 mill., en økning på 11,7% fra året før. Driftsresultatet før goodwill og andre inntekter/kostnader ble kr 513 mill., mot kr 298 mill. året før. Den sterke resultatfremgangen skyldes hovedsakelig økt underliggende inntjening i virksomhetsområdene. Driftsmarginen før goodwill og andre inntekter/kostnader ble på 6,2%, opp fra 4,0% i 1999. Driftsresultatet ble kr 537 mill. i 2000, opp fra kr 172 mill. i 1999. Driftsresultatet for 2000 inkluderer andre inntekter og kostnader med netto kr 96 mill. hovedsakelig bestående av tilbakeføring av pensjonsmidler i Sverige (kr 116 mill.), restruktureringskostnader i Sverige (kr 82 mill.) og gevinster ved salg av datterselskaper (kr 62 mill.) Driftsresultatet for 1999 inkluderer andre inntekter og kostnader med netto kr -43 mill. hovedsakelig bestående av kostnader forbundet med oppstart av nytt trykkeri i Oslo (kr 119 mill.), restruktureringskostnader (kr 69 mill.) og salgsgevinster (kr 145 mill.)Finansresultatet ble på kr 31 mill. (kr 9 mill.) Resultatet fra tilknyttede selskaper var kr 382 mill. (kr -67 mill.) Forbedringen skyldes hovedsakelig gevinst ved børsnotering av SOL på kr 550 mill. og resultatandel i TV 2 på kr 70 mill. motvirket av resultatandel fra SOL på kr –172 mill., resultatandel i 20 Minutter på kr –90 mill. og resultatandel på GoToGate AS på kr –26 mill.Resultat før skatt ble kr 950 mill. (kr 114 mill.) mens resultat etter skatt ble kr 615 mill. (kr 27 mill.) Kontantstrøm fra driften utgjorde kr 1.049 mill. (kr 15,15 pr. aksje) sammenlignet med kr 607 mill. (kr 8,76 pr. aksje) i 1999. I 2000 ble det investert totalt kr 708 mill. hvorav kr 334 mill. i aksjer og andeler og kr 374 mill. i løpende driftsinvesteringer. Totale likviditetsreserver utgjorde pr. 31.12. ca. kr 2.287 mill. sammenlignet med ca. kr 2.400 mill. pr. 30.9. Konsernets egenkapitalgrad pr. 31.12. var på 37,8% sammenlignet med 33,3% i fjor. Netto rentebærende gjeld pr. 31.12 var kr 1.168 mill., sammenlignet med kr 1.502 mill. i fjor.Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå et utbytte på kr 2,00 pr. aksje – en økning fra kr 1,75 i 1999.FremtidsutsikterMediamarkedet er i endring og Skandinavia er en spennende og innovativ markedsplass i så måte. For et tradisjonsrikt selskap som Schibsted-konsernet innebærer dette også utfordringer. Men mest av alt åpner det opp for en rekke muligheter til fortsatt vekst og utvikling.Med god underliggende inntjening fra de etablerte virksomhetene og med sterke posisjoner innen nye vekstområder er konsernet godt posisjonert for videre utvikling. Skandinavia er selskapets hovedmarked, men dette skal ikke være til hinder for å utnytte forretningsmuligheter i andre land dersom åpenbare konkurransefortrinn skulle tilsi dette.Annonsetilgangen i de trykte avisene er fortsatt god, men rekordåret 2000 forventes ikke å bli gjentatt i 2001. Veksten i både det norske og svenske annonsemarkedet forventes å flate ut. Det er kortsiktig usikkerhet rundt nettannonseringen. Det er samtidig gledelig at det åpner seg muligheter for annonsering innenfor nye markedssegmenter f.eks. innen mobile tjenester. Det nordiske markedet for TV-produksjoner viser fortsatt vekst inn i 2001, og også TV-reklamemarkedet vokser.Opplagsutviklingen har for mange aviser vist en nedadgående trend. Utviklingen følges nøye i Schibsted . VG og Aftonbladet styrket i løpet av året sin posisjon i forhold til konkurrentene og dette forventes å fortsette i 2001. Konsernet satser også på å nå lesergrupper som ikke ellers ville lest aviser gjennom utgivelse av gratisavisen 20 Minutter.Schibsted søker aktivt å skape verdier ved å investere i nye medier. Verdiskapningen skjer ved å utvikle selskaper innen nye medier og ved salg av eierandeler. Det er stort behov for finansiell fleksibilitet og handlefrihet til å utnytte de muligheter som er fremtidsrettet, og som kan bringe Schibsted videre i utviklingen. Innsatsen vil bli konsentrert om bedrifter hvor Schibsted har strategisk kontroll.Schibsted viderefører de iverksatte tiltak for å forbedre lønnsomheten i konsernet.Det blir i tiden fremover stadig viktigere for Schibsted å utnytte de konkurransefortrinn som konsernet rår over i hjemmemarkedet. I første rekke gjelder det å opprettholde og styrke de sterke markedsposisjoner som konsernet har innen de tradisjonelle medievirksomhetene og bygge opp tilsvarende posisjoner innen de nye mediekanalene. Evnen til å reinvestere den positive kontantstrøm fra etablerte virksomheter i vekstsegmentene av mediesektoren vil være avgjørende for fremtidig suksess. Så langt har Schibsted lykkes bedre enn de fleste sammenlignbare medieselskap med en posisjon som en av de absolutt ledende internettaktører i Skandinavia.Informasjon på Internett

Schibsteds årsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:

· Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no

· HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCHRapport for 4. kvartal 2000 kan finnes på linken:

http://reports.huginonline.com/809927/87059.pdfFull børsmelding med tabeller er tilgjengelig på følgende link:

Attachments