FORELØPIG KONSERNREGNSKAP 31.12.2002

SCHIBSTED ASA (SCH) , Published 13/02/2003 17:17:46

Økonomi
Schibsteds driftsinntekter i 4. kvartal 2002 er kr 2.055 mill., en nedgang på kr 22 mill. i forhold til samme periode i 2001. Nedgangen har sammenheng med et fortsatt svakt annonsemarked og fall i den svenske kronen. Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader øker fra kr 17 mill. i 4. kvartal 2001 til kr 136 mill. i 2002. Økningen kan i stor grad tilskrives det lavere kostnadsnivået som er etablert i Aftenposten og Svenska Dagbladet samt lavere aktivitet innenfor multimedia området. Konsernets driftsinntekter for 2002 ble kr 7.872 mill. mot kr 7.972 mill i 2001 og driftsresultatet viser en forbedring fra kr 56 mill. til kr 494 mill. Resultat før skatt ble i 2002 kr 329 mill., og periodens resultat ble kr 198 mill. mot henholdsvis kr -387 mill. og kr -423 mill. i 2001. Resultat per aksje i 2002 ble kr 2,87 mot kr -6,28 i 2001.
 
Andre inntekter og kostnader utgjør for 2002 kr 8 mill. som fordeler seg med kr 87 mill. i gevinst ved salg av anleggsmidler, kr 73 mill. i restrukturering Norge, kr 14 mill. i restrukturering Sverige og kr 8 mill. i gevinst ved salg av datterselskap m.v. Konsernet solgte i desember 2002 eiendommene Akersgaten 32-34-36 og 51 til Entra Eiendom til en samlet verdi av kr 370 mill. Eiendomstransaksjonene har gitt konsernet en netto gevinst på ca kr 80 mill.
Finansielle poster i 2002 ble kr -98 mill. mot kr -105 mill. i 2001 som følge av et forbedret valutaresultat og nedgang i netto rentekostnader. Forbedringen er motvirket av økte nedskrivninger i aksjeporteføljen.
 
Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 2002 kr -67 mill., hvilket er en forbedring på kr 271 mill. sammenlignet med 2001. Forbedringen skyldes først og fremst at Scandinavia Online AB ikke lengre belaster konsernets resultat etter salg av aksjene i 4. kvartal 2001 samt et godt TV 2 resultat. Forbedringen er motvirket av oppstart 20 Min Paris i 2002.
Skattekostnaden i 2002 ble kr 131 mill. (40 %) mot kr 36 mill. i 2001. Konsernets skattekostnad vil kunne avvike vesentlig fra nominell skattesats i Norge (28 %) som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag. Disse avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag er vesentlig redusert i 2002 i forhold til 2001 som følge av redusert negativt resultatbidrag fra tilknyttede selskaper og reduserte underskudd i utenlandske datterselskaper.
 
Schibsted har i 2002 investert kr 297 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler og kr 159 mill. i aksjer og andeler, hvorav kr 101 mill. er egenkapitalinnskudd i 20 Minutes France SAS. Konsernet etablerte i 4. kvartal 2002 selskapet FinnTech i samarbeid med engelske Daily Mail General Trust. Gjennom datterselskapene FINN.no og Aftonbladet ervervet konsernet i november 2002 60 % av aksjene i svenske BytBil.
 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 589 mill. mot kr 298 mill. i 2001. Hovedgrunnen til økt kontantstrøm er forbedringen i driftsresultatet sammenlignet med 2001. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter er kr -50 mill. i 2002 mot kr -335 mill. i 2001. Endringen skyldes i hovedsak oppgjør fra eiendomssalget på kr 370 mill. Netto rentebærende gjeld er redusert med kr 675 mill. fra 30.09.2002 til kr 1 mrd. per 31.12.2002.
 
Likviditetsforbedringen skyldes i tillegg til et positivt bidrag fra kvartalets driftsresultat oppgjør fra eiendomssalget på kr 370 mill. samt sesongmessige svingninger i konsernets arbeidskapital. Totale likviditetsreserver utgjør ca. kr 1,3 mrd. per 31.12.2002. Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1.133.000 egne aksjer hvorav 183.000 ble ervervet i første halvår 2002. Kjøp av egne aksjer i 2002 er gjort til en gjennomsnittskurs på kr 88.
 
Konsernets egenkapitalandel var 34,2 % ved utgangen av 2002, sammenlignet med 32,0 % i 2001. Foreslått utbytte for 2002 er kr 2 per aksje, tilsvarende utbytte for 2001.
 
Fremtidsutsikter
Konsernets strategi fremover vil fortsatt være å fokusere på forbedring av kjernevirksomheten. Samtidig vil konsernet posisjonere seg for mulige strukturendringer i bransjen. Konsernet har den siste tiden bedret sin finansielle fleksibilitet betydelig, noe som underbygger dette.
Nye satsingsområder vil løpende bli vurdert, men den finansielle risiko vil bli nøye vurdert i hvert enkelt tilfelle.
 
Det ventes stabil utvikling i opplaget for konsernets aviser. VG og Aftonbladet forventes fortsatt å opprettholde sine klare lederposisjoner på det norske og svenske løssalgsmarkedet. Svenska Dagbladet har en fortsatt god opplagsutvikling og det er positive forventninger til opplagsutviklingen fremover. Aftenposten forventer en svak positiv utvikling i opplaget i 2003.
 
Annonsemarkedene er fortsatt svake og det er få tegn til bedring. Konsernet forholder seg til og planlegger derfor ut fra vedvarende svake annonsemarkeder også i 2003. Markedet for Internettannonsering forventes å øke betydelig.
 
Schibsteds selskaper innenfor TV/Film-området forventes å opprettholde sine markedsposisjoner i 2003. Utsiktene for TV/Film markedet generelt er dessuten noe bedre enn tilfellet var i 2002.
I Estland forventes en fortsatt vekst som følge av generelt god markedsutvikling og bedrede resultater i TV-kanalen Kanal 2. Større sannsynlighet for EU-medlemskap for Estland forventes også å bidra positivt til den videre utviklingen.
 
For presentasjon av 4. kvartal 2002 vennligts bruk følgende link:

 
For full rapport med tabeller vennligst bruk følgende link: