Ordinær generalforsamling

Schibsted ASA (SCH) , Published 06/05/2004 18:59:52

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag, den 6. mai 2004.
 
Godkjennelse av årsregnskap og styrets forslag til utbytte for 2003
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2003 og balanse per 31. desember 2003 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2003. Styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder aksjeutbyttet på kr 3,00 per aksje, unntatt aksjer i eget eie, ble vedtatt. Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar og godkjente revisors honorar.
 
Fornyelse av styrets fullmakt til erverv av egne aksjer
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:
 
1. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Schibsted ASA i 2005 (dvs. senest 30. juni 2005).
2. Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen til enhver tid.
3. Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 30.  Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr 500.
4. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.
 
Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer
Valgkomiteens kandidatforslag ble kunngjort i innkallingen til generalforsamlingen, med unntak av forslaget til nytt 3. varamedlem, som først ble annonsert på generalforsamlingen.
 
Fire aksjonærvalgte styremedlemmer i konsernstyret var på valg i år; Ole Jacob Sunde (formann), Tinius Nagell-Ericsen (viseformann), Jan Reinås og Cato Holmsen. I tråd med Valgkomiteens forslag ble samtlige gjenvalgt for 2 år. I tillegg ble det avholdt suppleringsvalg til erstatning for Lars M. Berg, som trakk seg fra styrevervet da han ble konstituert som konsernsjef for Eniro-konsernet. 1. vara Christian Ringnes har møtt fast for ham i 2004. I tråd med Valgkomiteens forslag ble Grete Faremo valgt til å erstatte Lars M. Berg ut hans valgperiode (2005).
 
Konsernstyret består heretter av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:
 
Ole Jacob Sunde (formann)                        – Gjenvalgt for 2 år
Tinius Nagell-Erichsen (viseformann)           – Gjenvalgt for 2 år
Cato A. Holmsen                                        – Gjenvalgt for 2 år
Jan Reinås                                                  – Gjenvalgt for 2 år
Grete Faremo                                             – Ny – valgt for 1 år
Alexandra Bech Gjørv                                – På valg i 2005
Monica Caneman                                       – På valg i 2005
 
I tillegg var de tre aksjonærvalgte varamedlemmene på valg: 1. vara Christian Ringnes,
2. vara John A. Rein og 3. vara Guri Scotford. Guri Scotford hadde meddelt Valgkomiteen at hun ikke stilte til gjenvalg. Valgkomiteens foreslo Karl-Christian Agerup som nytt 3. varamedlem. Valgkomiteens forslag ble vedtatt.
 
Konsernstyrets fire ansatterepresentanter ble valgt for 2 år på fjorårets generalforsamling og er derfor valgt frem til ordinær generalforsamling i 2005.
 
Styrehonorar
Styrehonorar fastsettes forskuddsvis for ett år av gangen. I tråd med Valgkomiteens forslag ble det vedtatt å la styrehonorarene forbli uforandret for perioden 2004-2005, med ett unntak: I tråd med Valgkomiteens forslag ble utenlandsboendes styrehonorar økt fra kr. 120.000 til
kr. 180.000, for å kompensere for ekstra reisetid til og fra styremøtene.
 
Valg av ny Valgkomité
I tråd med forslaget fra Schibsted ASAs hovedaksjonær, Blommenholm Industrier AS, ble Valgkomiteens formann, Lars Christensen, gjenvalgt for 2 år. Det samme ble Tinius Nagell-Erichsen. I tråd med Blommenholm Industrier AS’ forslag, ble Gunn Wærsted valgt til å erstatte Grete Faremo.
 
Valgkomiteens honorar
Valgkomiteens honorar fastsettes etterskuddsvis for ett år av gangen. I tråd med forslaget fra Blommenholm Industrier AS, ble Valgkomiteens honorar for perioden 2003-2004 satt til
kr. 25.000 for Valgkomitéens formann, og kr. 5000 per møte for Valgkomiteens øvrige medlemmer.
 
Vedtektsendring
§ 3 i selskapets vedtekter – formålsangivelsen – ble endret i tråd med forslaget fra Blommenholm Industrier AS. Forslaget var begrunnet og gjengitt i innkallingen til generalforsamlingen. Utskrift av selskapets vedtekter slik de lyder etter endringen, er vedlagt
 
Alle vedtak på generalforsamlingen var enstemmige.
 
 
Oslo, 6. mai 2004
Schibsted ASA
 
 
Kjell Aamot
Konsernsjef

Attachments