Styrevedtak om fusjon mellom Schibsted og Media Norge

Schibsted ASA (SCH) , Published 09/02/2011 08:00:00

Styrene i Schibsted og Media Norge ASA har godkjent en fusjonsplan som fastsetter premissene for fusjon mellom Schibsted og Media Norge. Den fremforhandlede planen sikrer Media Norges publisistiske fundament og bygger opp under konsernets strategiske ambisjoner.

 

– Vi har siden 11. januar jobbet med å få på plass fundamentet for fusjonen mellom Schibsted og Media Norge. Jeg er glad for at forhandlingene mellom de to selskapene har ført frem og at vi har nådd en løsning som vi mener er god for alle parter. Vi har stor tro på fremtiden for både mediehusene og for Finn.no, så for Schibsted Media Group er det strategisk viktig å få gjennomført denne fusjonen, sier konsernsjef i Schibsted Media Group Rolv Erik Ryssdal.

 

Fusjonsplanen slår fast at strukturen med et morselskap for mediehusene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen samt online rubrikkselskapet Finn.no videreføres. Konsernledelse og styre i Media Norge forblir uendret. «Nye Media Norge» vil være heleid av Schibsted ASA.

 

Da Media Norge-konsernet ble etablert i 2009, ble det avtalt et publisistisk fundament og felles strategiske ambisjoner. Fusjonsplanen fastsetter at dette skal videreføres. Videre slås det fast at Media Norge-konsernet skal bygge videre på sterke regionalt baserte mediehus. Konsernet skal bidra til å frigjøre ressurser til å styrke det enkelte mediehus’ slagkraft og egenart, utvikle det samlede innholdstilbud og bidra til høyere kvalitet. Samtidig skal for eksempel etablering av nye samarbeidsområder, og videreføring av eksisterende, skje etter aksept fra de ansvarlige redaktørene i de enkelte mediehus. For de ansatte vil fusjonen ikke ha praktiske konsekvenser.

 

Om transaksjonen
·         Fusjonsplanen fastsetter at det eksisterende selskapet Media Norge ASA fusjoneres med selskapet Nye Media Norge AS, som er 100 prosent eid av Schibsted ASA.
·         Bytteforholdet bygger på at hver aksje i Media Norge er verdsatt til kr 72,50 og at hver aksje i Schibsted er verdsatt til kr 171,35. Dette verdsetter egenkapitalen i Media Norge til NOK 7,25 mrd.
·         Oppgjør for fusjonen vil for Media Norges minoritetsaksjonærer være i form av to tredjedeler aksjer i Schibsted ASA og én tredjedel kontanter. Én aksje i Media Norge gir 0,2821 aksjer i Schibsted. I tillegg mottar minoritetseierne i Media Norge NOK 24,17 i kontanter pr. Media Norge-aksje. Kontantbeløpet renteberegnes med en rentesats på 3 prosent p.a. fra 10. januar 2011 til fusjonen trer i kraft.

 

Prosess og tidslinje
·         Fusjonen må vedtas på en ekstraordinær generalforsamling i Media Norge ASA. Styret i Media Norge vil innkalle til generalforsamling for endelig godkjennelse av fusjonen.  Intensjonen er å avholde generalforsamling 10. mars 2011.
·         Schibsted eier 85,9 prosent av aksjene i Media Norge, men kan bare stemme for 50,1 prosent. Aksjonærer som kontrollerer 6,66 prosent av aksjene og 23,5 prosent av antall stemmer på en generalforsamling har gitt forhåndstilsagn til fusjon basert på en verdi på NOK 72,50 pr. aksje.
·         Dersom fusjonen blir vedtatt på generalforsamlingen, vil det løpe en kreditorfrist på to måneder. Det innebærer at fusjonen kan være gjennomført 13. mai 2011.

 

 

Kontaktpersoner:
Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef. Mobil: +47 916 00 200
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

 

 

Oslo, 9. februar 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12