Tildeling av aksjer til konsernledelsen i Schibsted Media Groups Langtidsincentivordning

Meldepliktig handel , Published 29/06/2015 08:00:00

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til konsernledelsen i Schibsted Media Groups Langtidsincentivordning 

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til konsernledelsen som ledd i deres deltakelse i konsernets Senior Executive Plan i Langtidsincentivprogrammet for 2015 (LTI 2015).

I LTI 2015 får hvert medlem av konsernledelsen tildelt et antall aksjer basert på en fast andel av deltakerens grunnlønn. Aksjene frigjøres i løpet av en femårsperiode, med 1/3 på tildelingstidspunktet, 1/3 31. desember 2017 og 1/3 31. desember 2019.

Vedlagt følger en oversikt over henholdsvis antall aksjer som er tildelt og totalt antall aksjer etter overføringen.

Tildelingen innebærer at Schibsted allokerer 12.131 egne A-aksjer til konsernledelsen i LTI 2015. Etter dette eier Schibsted ASA 468.758 egne A-aksjer og 565.204 egne B-aksjer.

Oslo, 29. juni 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments