Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted medlem i Smarthusforum.com

Schibsted har gått inn som medlemsbedrift i Smarthus Forum. Smarthus Forum skal være en fysisk møteplass gjennom møter og arrangementer i tillegg til en virtuell møteplass på web. Smarthusforum skal være et leverandør- og teknologiuavhengig forum som skal bidra til […]

Schibsted ASA (SCH) – Tilbakekjøp av aksjer

Schibsted ASA har den 20. september 2001 gjennom megler kjøpt 250 000 aksjer i eget selskap til kurs kr 70,- pr. aksje. Aksjene er kjøpt i henhold til beslutning på selskapets generalforsamling 10. mai 2001 som gav fullmakt til å […]

Productivity and profitability program

As previously announced in a press release to Oslo Stock Exchange, a productivity and profitability program is implemented as a consequence of the advertising market for printed newspapers and Internet, which is weaker than expected. The program includes a strategic […]

Anbud på Den nasjonale kunnskapsbasen.

Schibsted Multimedia AS har sammen med J.W.Cappelen forlag a.s, Stiftinga Det Norske Samlaget, Nasjonalbiblioteket, Norsk Rikskringkasting AS har 20.august levert et felles anbud på Den nasjonale kunnskapsbasen til Kulturdepartemenet. Departementet utlyste anbudskonkurranse den 22.juni, og vi er glade for nå […]

SCHIBSTED ASA (SCH) – PRODUKTIVITETS- OG LØNNSOMHETSPROGRAM

Som meddelt i tidligere melding til Oslo Børs, har Schibsted iverksatt et produktivitets- og lønnsomhets program som følge av svakere annonsemarked for trykte aviser og internett enn forventet. Programmet omfatter en strategisk prioritering og fokusering av virksomheten på mer kortsiktig […]

Spread sheet revenues and result per business area

Som meddelt i tidligere melding til Oslo Børs, har Schibsted iverksatt et produktivitets- og lønnsomhets program som følge av svakere annonsemarked for trykte aviser og internett enn forventet. Programmet omfatter en strategisk prioritering og fokusering av virksomheten på mer kortsiktig […]

Regneark omsetning og driftsres. pr. virksomhetsområde

Vedlagt følger link til Regneark omsetning og driftsres. pr. virksomhetsområde for Schibsted ASA:

Konsernregnskap pr. 30.6.2001

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern pr. 30.6.2001. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet: *Pressemelding med tabeller følger som vedlegg KOMMENTARER 1. HALVÅR 2001 Schibsted har et driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader […]

Schibsted ASA (SCH) – Scandinavia Online result 2nd quarter 2001

The Scandinavia Online group (SOL) today presented 2nd quarter accounts 2001. Schibsted’s share of the result is NOK -153 million. Schibsted’s share of write-downs made in the 2nd quarter amounts to approx. NOK 90 million. Schibsted owns 35% of Scandinavia […]

Scandinavia Online resultat 2. kvartal 2001

Scandinavia Online konsernet (SOL) la i dag frem resultatet for 2. kvartal 2001. Schibsteds andel av resultatet er NOK -153 mill. Schibsteds andel av nedskrivninger foretatt i andre kvartal 2001 i SOL beløper seg til ca. NOK 90 mill. Schibsted […]

Cost reductions in Svenska Dagbladet

The target to report a break-even result for Svenska Dagbladet within 2002 might be hard to achieve, and the Board of Svenska Dagbladet therefore decided the following activities to reduce costs: · Staff reductions by 55 man-years. · The focus […]

Innsparinger i Svenska Dagbladet

Målet om å nå nullresultat i Svenska Dagbladet innen 2002 blir vanskelig å nå med dagens struktur, og styret i Svenska Dagbladet har derfor besluttet følgende kostnadsreduserende tiltak: · Bemanningsreduksjoner med 55 årsverk. · Det vil bli konsentrasjon om kjernevirksomheten, […]