Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2011. I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en fast del av fastlønnen. 1/3 av grunnbeløpet […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Allotment of shares to participants in performance based share purchase program

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in connection with the final outcome in the Group’s performance based share purchase program for 2011. In the program, each participant is granted a defined Base Amount, which is a fixed percent […]

Schibsted ASA (SCH) – Aksjespareprogram 2014 for ansatte i Schibsted Media Group

Styret i Schibsted ASA har vedtatt en ny aksjespareplan for ansatte i Schibsted konsernet. Aksjespareplanen tilbys ansatte i konsernet ansatt i selskaper hvor Schibsted sitt eierskap er mer enn 50 prosent. Formålet med planen er å motivere og beholde ansatte […]

Schibsted ASA (SCH) – Employee Share Saving Plan 2014 for employees of the Schibsted Group

The Board of Schibsted ASA has approved a new employee share saving for employees in the Schibsted Group. The plan is offered to employees in the Group working for companies where Schibsted’s ownership is more than 50 percent. The purpose […]

Schibsted ASA (SCH) – Endelig årsregnskap 2013 vedtatt

Styret i Schibsted ASA har behandlet og vedtatt endelig årsregnskap for 2013. Det er ingen endringer i resultat eller egenkapital i forhold til foreløpig årsregnskap offentliggjort 13. februar 2014. Oslo, 26. mars 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er […]

Schibsted ASA (SCH) – Final approval of annual accounts 2013

The Board of Directors of Schibsted ASA has approved the annual accounts for 2013. There are no changes in the income statement or equity compared with the preliminary annual figures disclosed 13 February 2014. Oslo, 26 March 2014SCHIBSTED ASA Jo […]

Schibsted ASA (SCH) – Justert rapporteringsformat – historiske data

Som varslet i forbindelse med resultatfremleggelsen for 4. kvartal 2013 vil Schibsted Media Group justere rapporteringsformatet fra og med rapporten for 1. kvartal 2014. Hovedendringen er at Schibsted ikke lenger vil fordele EBITDA mellom print- og online-aviser i mediehusene. Bakgrunnen […]

Schibsted ASA (SCH) – Amended reporting format – historical data

As announced in connection with the Q4 2013 release, Schibsted Media Group will adjust the reporting format as of the Q1 2014 report. The main change is that Schibsted no longer will split EBITDA between print and online newspapers in […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

Rolv Erik Ryssdal, konsernsjef, har 17. februar 2014 solgt 7.165 aksjer i Schibsted ASA til kurs NOK 380,00 pr. aksje. Etter transaksjonen eier Ryssdal 23.525 aksjer i Schibsted ASA. Oslo, 17. februar 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalIR-direktør Denne opplysningen er […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade

Rolv Erik Ryssdal, CEO, sold on 17 February 2014 7,165 shares in Schibsted ASA at a price of NOK 380.00 per share. After the transaction, Ryssdal holds 23,525 shares in Schibsted ASA. Oslo, 17 February 2014SCHIBSTED ASA Jo Christian SteigedalVP […]

Schibsted ASA (SCH) – Delårsrapport 4. kvartal 2013

Schibsted Media Group la i  dag frem sin rapport for 4. kvartal 2013, som viser driftsinntekter på 3.94 milliarder kroner. Den underliggende inntektsveksten var 2 prosent. Online rubrikk-segmentet økte sine underliggende inntekter med 15 prosent, 20 prosent eks. Spania. Brutto […]

Schibsted ASA (SCH) – Interim Financial Statement Q4 2013

Today, Schibsted Media Group released its Q4 2013 report, showing operating revenues of NOK 3.94 billion. The underlying growth was 2 percent. The Online classifieds segment increased its revenues underlying with 15 percent, 20 percent excluding Spain. The gross operating […]