Regulatory releases

search
expand_more
expand_more

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted vurderer utstedelse av nytt usikret obligasjonslån

Schibsted ASA vurderer å utstede et nytt usikret obligasjonslån med 7 års løpetid i det norske obligasjonsmarkedet. Formålet med det foreslåtte obligasjonslånet er generelle selskapsformål. Handelsbanken Capital Markets og SEB er engasjert som tilretteleggere for det foreslåtte obligasjonslånet. Kontaktpersoner:Schibsted ASAJo […]

Schibsted ASA (SCH) – Schibsted ASA Contemplating Issuing New Unsecured Bonds

Schibsted ASA is contemplating issuing new unsecured bonds with 7-years tenor in the Norwegian bond market. The purpose of the contemplated bond issuance is general corporate purposes. Handelsbanken Capital Markets and SEB are acting as Joint Managers for the issuance. […]

Schibsted ASA (SCH) – Kjøp av Milanuncios ventes å bli gjennomført i 2. kvartal 2014

Schibsted Media Group offentliggjorde 13. februar 2014 en avtale om å kjøpe det spanske online rubrikknettstedet Milanuncios.com. 24. april 2014 ble transaksjonen meldt til de spanske konkurransemyndighetene (CNMC). Schibsted har vært i dialog med CNMC siden offentliggjøringen av avtalen. Schibsted […]

Schibsted ASA (SCH) – Milanuncios acquisition expected to be closed in Q2 2014

On 13 February 2014 Schibsted Media Group announced an agreement to acquire the Spanish online classifieds site Milanuncios.com. On 24 April 2014, the transaction was filed with the Spanish Competition Authority (CNMC). Schibsted has been in dialogue with CNMC since […]

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til Generalforsamling 2014

Innkalling til Schibsted ASAs ordinære generalforsamling 2014 følger vedlagt. Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo, onsdag 7. mai 2014 kl 10:30. Trykt utgave av innkallingen postlegges aksjonærene i dag. Oslo, 14. april 2014SCHIBSTED ASA Denne opplysningen […]

Schibsted ASA (SCH) – Notice of Annual General Meeting 2014

Notice of Schibsted ASA’ ordinary Annual General Meeting 2014 is enclosed. The Annual General Meeting will be held at the company’s premises at Apotekergaten 10, Oslo, on Wednesday 7 May 2014 at 10:30 AM CET. Printed version of the notice […]

Schibsted ASA (SCH) – Årsrapport 2013 publisert

Schibsted ASAs årsrapport for 2013 er publisert i norsk og engelsk utgave på Schibsted Media Groups internettsider www.schibsted.com/no/Arsrapport-2013/. En PDF-versjon av rapporten følger vedlagt denne meldingen. Trykt versjon vil ikke bli sendt pr. post til den enkelte aksjonær, som følge […]

Schibsted ASA (SCH) – Annual report 2013 published

Schibsted ASA’s annual report for 2013 is published in Norwegian and English on the Schibsted Media Group corporate web site http://www.schibsted.com/en/Annual-Report-2013/. A PDF version of the report is attached to this release. A printed copy will not be distributed by […]

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2011. I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en fast del av fastlønnen. 1/3 av grunnbeløpet […]

Schibsted ASA (SCH) – Mandatory notification of trade – Allotment of shares to participants in performance based share purchase program

Schibsted Media Group has allotted shares to participants in connection with the final outcome in the Group’s performance based share purchase program for 2011. In the program, each participant is granted a defined Base Amount, which is a fixed percent […]

Schibsted ASA (SCH) – Aksjespareprogram 2014 for ansatte i Schibsted Media Group

Styret i Schibsted ASA har vedtatt en ny aksjespareplan for ansatte i Schibsted konsernet. Aksjespareplanen tilbys ansatte i konsernet ansatt i selskaper hvor Schibsted sitt eierskap er mer enn 50 prosent. Formålet med planen er å motivere og beholde ansatte […]

Schibsted ASA (SCH) – Employee Share Saving Plan 2014 for employees of the Schibsted Group

The Board of Schibsted ASA has approved a new employee share saving for employees in the Schibsted Group. The plan is offered to employees in the Group working for companies where Schibsted’s ownership is more than 50 percent. The purpose […]