3. Kvartal 2001, Published 15/11/2001 16:22:53

Konsernets driftsinntekter per 3. kvartal 2001 var på kr 5.895 mill. som er en nedgang fra tilsvarende periode i fjor på kr 47 mill., mens nedgangen isolert for 3. kvartal er på kr 103 mill. Konsernets driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader per. 3. kvartal 2001 var kr 255 mill. noe som er en reduksjon i forhold til i fjor på kr 104 mill. For 3. kvartal, som normalt er svakt som følge av sesongmessige svingninger, er driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader kr -15 mill. sammenlignet med kr 56 mill for samme periode i 2000. Den største negative endringen skyldes Aftenposten hvor driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader er på kr -64 mill sammenlignet med kr 5 mill. tilsvarende periode i fjor, hovedsakelig som følge av sviktende annonseinntekter. Det er spesielt stillingsmarkedet som trekker ned resultatet.Andre inntekter og kostnader er i hovedsak identifiserte kostnader knyttet til det iverksatte produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet. Avsetning for kostnader knyttet til bemanningsreduksjoner utgjør kr 38 mill., nedskrivning av anleggsmidler og goodwill utgjør kr 45 mill. og avsetning for øvrige betalbare kostnader utgjør kr 50 mill.Inntekt fra tilknyttede selskaper ble per 30.9.01 kr -298 mill. mot kr 458 mill. i tilsvarende periode i fjor. Schibsteds andel av resultat fra Scandinavia Online utgjør per 3. kvartal kr -174 mill. Tilsvarende resultatandel i fjor var på kr -126 mill. Av årets andel kan ca. kr -90 mill henføres til Scandinavia Onlines nedskrivning av goodwill og andre anleggsmidler. Fjorårets inntekt fra tilknyttede selskaper inkluderte gevinst ved børsnotering av Scandinavia Online på ca kr. 550 mill. Nedgangen i inntekt fra tilknyttede selskaper skyldes videre svakere resultat i TV 2 og økt aktivitet i 20 Minutter. Finansresultatet ble kr -59 mill. som er en nedgang på kr 151 mill.s fra 3. kvartal 2000. Årsaken til dette skyldes nedgang i resultat fra aksjer delvis motvirket av forbedret valutaresultat.Ordinært resultat før skattekostnad per. 3 kvartal ble kr -282 mill., og periodens resultat kr -365 mill. mot henholdsvis kr 935 mill. og kr 602 mill. i fjor.Kontantstrøm fra drift utgjorde kr 252 mill. mot kr 853 mill. i samme periode i fjor. Per 3. kvartal er det investert kr 246 mill. i løpende driftsinvesteringer og kr 181 mill. i aksjer og andeler. Netto rentebærende gjeld har per 30.9. økt med kr 470 mill til kr 1.638 mill. fra årsskiftet. Totale likviditetsreserver utgjør ca. kr 1.800 mill. per 30.9.2001. Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 950.000 egne aksjer hvorav 250.000 aksjer er kjøpt i 3. kvartal til kurs kr 70,00 per aksje. Konsernets egenkapitalandel er 34,5% mot 37,8% per 31.12.2000.Produktivitets- og lønnsomhetsprogram

Schibsted har iverksatt et produktivitets- og lønnsomhetsprogram for å møte et svakere annonsemarked og for å forbedre inntjeningen. Programmet skal gi en lønnsomhetsforbedring på kr 370-450 mill. i forhold til driftsresultatet før goodwill og andre inntekter og kostnader for 2001. Mål for besparelser fordeler seg med ca kr 130 -150 mill. for Svenska Dagbladet, ca 140-160 mill. for Aftenposten, ca kr 60-80 mill. for konsernets multimedia-aktiviteter (ex nettaviser) og andre områder med ca kr 40-60 mill.Programmet består av en fokusering på lønnsomme områder og omfatter bemanningsreduksjoner, produktendringer, nedleggelse av aktiviteter, økt effektivisering og redusert satsing på multimedia. I forbindelse med programmet vil det bli belastet engangs- og restruktureringskostnader på kr 133 mill. i 3. kvartal. I tillegg vil det kunne påløpe ytterligere restruktureringskostnader knyttet til programmet i 4. kvartal.Konsernets mål om en driftsmargin på 8-10% før goodwill og andre poster for 2002 synes vanskelig å oppnå som følge av en vesentlig forverring av annonsemarkedet i løpet av de siste par måneder. En margin på 6-7% synes mer realistisk dersom dagens konjunktursituasjon vil vedvare gjennom 2002.Fremtidsutsikter

VG og Aftonbladet vil etter alt å dømme opprettholde sine klare lederposisjoner på henholdsvis det norske og svenske løssalgsmarkedet inn i 2002. Konsernets TV-, film- og forlagsselskaper antas å få en stabil og positiv utvikling. Det svake svenske annonsemarkedet for aviser og den generelle svikten i internett-annonsering vil trolig vare i store deler av neste år. En svekkelse i deler av det norske rubrikkannonsemarkedet gjennom 2002 må forutses. Dette vil i så fall i første rekke ramme Aftenposten og de store regionavisene.En slik markedssituasjon vil bli møtt offensivt fra konsernets side. Det vedtatte produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet er under implementering. En svakere utvikling i viktige markeder for konsernet enn tidligere antatt vil medføre et ytterligere intensivert arbeid for å gjennomføre programmets intensjoner.Vedlagt følger børsmelding og fullstendig rapport for 3. Kvartal 2001Presentasjonen er også tilgjengelig på følgende link:http://reports.huginonline.com/840658/96956.pdf

Attachments

Description
File