Foreløpig konsernregnskap 31.12.2001, Published 28/02/2002 16:26:08

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.12.2001. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet.Økonomi

Schibsteds driftsinntekter i 2001 er kr 7.972 mill., en nedgang på i underkant av 4% i forhold til 2000. I 4. kvartal er driftsinntektene kr 2.077 mill., en nedgang på 11% sammenlignet med tilsvarende periode i 2000. Nedgangen kan i hovedsak forklares med fortsatt svakt annonsemarked i 4. kvartal. Kvartalets driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader er redusert fra kr 154 mill. i 2000 til kr 17 mill. i 2001. Årets driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader endte på kr 272 mill. som er en nedgang på kr 241 mill. sammenlignet med 2000. Den største negative endringen skyldes Aftenposten hvor driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader i 2001 er på kr 39 mill. sammenlignet med kr 144 mill. i 2000. Det er fortsatt stillingsmarkedet som trekker ned resultatet i Aftenposten.Andre inntekter og kostnader i 2001 er i hovedsak identifiserte kostnader knyttet til det iverksatte produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet. Netto andre poster utgjør for 2001

kr -131 mill. Andre kostnader utgjør kr 147 mill. og er knyttet til bemanningsreduksjoner med kr 55 mill., nedskrivning av anleggsmidler med kr 34 mill. og avsetning for øvrige betalbare kostnader kr 58 mill. Andre inntekter utgjør kr 16 mill., hovedsaklig relatert til refunderte pensjonskostnader i Sverige knyttet til den såkalte SPP-pensjonsordningen. Nedskrivning av goodwill er belastet med kr 23 mill.For kvartalet ble finansresultatet kr -46 mill. mot kr -60 mill i 2000, blant annet som følge av at resultatbelastning fra nedskrivninger av aksjer er redusert fra kr 47 mill. til kr 24 mill. For året ble finansresultatet kr -105 mill. mot kr 31 mill. i 2000, hovedsaklig som følge av reduksjon i gevinster ved salg av aksjer (kr 192 mill. i 2000; kr 24 mill. i 2001).Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 4. kvartal kr -40 mill. hvilket er en forbedring på kr 36 mill. sammenlignet med 4. kvartal 2000. Salget av aksjene i Scandinavia Online AB til Eniro AB er gjennomført. Oppgjør for salget ble mottatt 19. desember 2001, totalt kr 153 mill. Regnskapsmessig gevinst fra salget ble kr 6 mill.Resultat før skatt ble i 4. kvartal kr -105 mill., og periodens resultatet ble kr -58 mill. mot henholdsvis kr 15 mill. og kr 13 mill. i tilsvarende periode i 2000. Årets resultat før skatt ble kr -387 mill. sammenlignet med kr 950 mill. i 2000. Skattekostnaden for 2001 er kr 36 mill. Salg av Scandinavia Online medfører en netto skatteinntekt i 4. kvartal 2001. Schibsteds resultat per aksje ble kr -6,28 i 2001 mot tilsvarende kr 8,78 i 2000.For året utgjorde kontantstrøm fra drift kr 374 mill. mot kr 1.049 mill. i 2000. I 2001 er det investert kr 387 mill. i løpende driftsinvesteringer og kr 239 mill. i aksjer og andeler. Netto rentebærende gjeld har økt til kr 1.396 mill. fra kr 1.168 mill. ved inngangen av året. Totale likviditetsreserver utgjør ca. kr 2 mrd. per 31.12.2001. Konsernets egenkapitalandel er redusert til 32% per 31.12.2001. Foreslått utbytte for 2001 er kr 2,00 per aksje, tilsvarende utbytte for 2000.Fremtidsutsikter

VG og Aftonbladet forventes å opprettholde sine klare lederposisjoner på henholdsvis det norske og svenske løssalgsmarkedet i 2002. Aftenposten og Svenska Dagbladet ser også positive tegn i forhold til opplagsutviklingen i inngangen til året. Konsernets TV-, film- og forlagsselskaper antas å få en stabil og positiv utvikling. Det svake svenske annonsemarkedet for aviser og den generelle svikten i internettannonsering vil trolig vare i store deler av 2002. Det norske annonsemarkedet og spesielt rubrikkannonsemarkedet forventes også å være fortsatt svakt i 2002, selv om eiendomsannonseringen viser en sterk åpning i 2002.Den svake markedssituasjonen blir møtt offensivt fra konsernets side. Det tidligere annonserte produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet er nå implementert og skal bidra til en betydelig lønnsomhetsforbedring i 2002. Fokus på konsernets kjernevirksomhet og kontantstrøm opprettholdes. Ytterligere lønnsomhetsforbedrende tiltak vil løpende bli vurdert.

Informasjon på Internett

Schibsteds årsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:

·Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.no/ir

·HUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCHPresentasjonRapportAttachments