Harstad Tidende, Published 10/12/2001 10:13:25

Harstad Tidende-Gruppen og A-pressekonsernet

innleder omfattende samarbeid

A-pressen og Harstad Tidende-Gruppen er blitt enige om å innlede et omfattende samarbeid i Nord-Norge. Målet med samarbeidet er å trygge det økonomiske grunnlaget for utgivelse av selskapenes dagsaviser i landsdelen også i framtiden. Hovedelementene i de avtalene som nå er inngått er:

– Samarbeide om en felles annonsesamkjøring for landsdelen

– Etablere en ny dagsavis i Bodø

Den nye annonsesamkjøringen vil gi et komplett nordnorsk tilbud til annonsører ved at den vil nå om lag 80 prosent av landsdelens befolkning. Samkjøringen vil også inneholde regionale produkter for annonsører med dette behovet. Bladet Tromsø, som er nr 2-avis i Tromsø, er sikret plass i samkjøringen.

Den nye avisen i Bodø vil få et beregnet opplag på vel 25.000. Omsetningen ventes å bli vel 100 mill kroner i første hele driftsår. Tidspunktet for oppstart av avisen vil bli bestemt senere. Fra samme tidspunkt opphører avisene Nordlands Framtid og Nordlandsposten, som tas opp i den nye avisen.

Eierne har en felles ambisjon om å lage en kvalitetsavis som skal bli hovedkilden for informasjon for innbyggere i midtre og nordre Nordland, og som skal bli det viktigste talerør for regionens og fylkets interesser.

Avisen vil være uavhengig av alle økonomiske, kulturelle og politiske særinteresser. Den vil sikre en uavhengig journalistikk og fri debatt.

Bakgrunnen for prosessen som har ført til avtalen er at begge avisene i lengre tid har slitt med svake driftsresultater. Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi de siste månedene har skapt økt usikkerhet om inntektsgrunnlaget for de to avisene i framtiden. Eierne mener derfor at både leserne og annonsørene vil være bedre tjent med at en slår kreftene sammen. Med en stabil og god økonomi vil den nye avisen gi et bedre tilbud til kundene enn dagens aviser kan klare med sine begrensede ressurser.

Det nye avisen vil bli eid av A-pressen 62 % og Harstad Tidende med 38 %. Selskapet vil dermed bli konsolidert i A-pressens regnskap. Styresammensetningen vil reflektere eierforholdene.

Thor Woje vil bli tilbudt stillingen som avisens ansvarlige redaktør. Woje er i dag redaktør i Nordlands Framtid. I forbindelse med sammenslåingen har Nordlandspostens redaktør og administrerende direktør Ivar Hammeren meddelt at han ikke ønsker å fortsette i noen ledende stilling i det nye selskapet. Styret vil raskt beslutte hvem som skal bli den nye avisens administrerende direktør.

Endringene vil medføre en betydelig personalmessig overtallighet. Eierne vil invitere de ansatte og deres representanter til et nært samarbeid for å gjøre nedbemanningen så fleksibel og hensynsfull som mulig.

Det nye selskapet vil vurdere om det er markedsmessig grunnlag også for en fådagers lokalavis rettet mot Bodø.

Avtalene er inngått med forbehold om godkjennelse i styrene i Harstad Tidende AS og i A-pressen ASA. Styrene i de to avisselskapene vil behandle avtalene så raskt som praktisk mulig.