Ikke inngrep mot internettsamarbeidet mellom Telenor og Schibsted etter endringer i samarbeidet, Published 17/06/1997 00:00:00

Schibsted

PRESSEMELDING FRA SCHIBSTED

Konkurransetilsynets vurdering av Schibsted og Telenors Internett-satsinger

(Oslo, 17. juni 1997) Det ble i ettermiddag utsendt vedlagte pressemelding fra Konkurransetilsynet vedrørende fusjon mellom Telenor Online AS og Schibsted Nett AS.

Kontaktpersoner vil være:

Peter Pay, Telenor Plus AS, telefon: 66 84 61 70, mobil: 943 45 792
Birger Magnus, Schibsted ASA, telefon: 67 14 00 93, mobil: 900 30 093

Konkurransetilsynet har besluttet å ikke gripe inn overfor internettsamarbeidet mellom Schibsted og Telenor etter at partene i dag har forpliktet seg til tiltak som reduserer de betenkeligheter tilsynet hadde med samarbeidet.

Konkurransetilsynet har vurdert de konkurransemessige virkninger av avtalen og konkludert med at konkurransen i internettmarkedet blir vesentlig begrenset. De konkurransemessige vurderinger bygger på at Telenor Nextel etter avtalen kontrollerer nærmere 75 % av markedet for privat internettaksess og at Telenor samtidig er eier i markedets største internettvert, SOL. Etter tilsynets oppfatning kan dette forhold bl.a. medføre at etablering i disse markedene blir vanskeligere.

Partenes tiltak innebærer bl.a. at Nextel plikter å levere programvare uten at SOL ligger ferdig installert som startside. Videre forplikter SOL seg til å tilby alle internettbrukere og aksessleverandører tilgang til SOL på ikke-diskriminerende vilkår. Partenes forpliktelser følger vedlagt. Tilsynets notat i saken kan fås ved henvendelse til informasjonskontoret.

«NOTAT – 17 JUNI 1997

Telenor AS, Telenor Nextel AS, Schibsted ASA og Scandidnavia Online AS (SOL AS) er innstilt på å påta seg følgende forpliktelser knyttet til markedet for privatbrukeres internettaksess og bruk av generelle vertstjenester:

VEDR. ANDRE AKSESSLEVERANDØRERS KONKURRANSESITUASJON

1. SOL AS vil gi alle internettbrukere og alle aksessleverandører tilgang til SOL på ikke-diskriminerende vilkår.

2. Hverken Telenor AS eller Telenor Nextel AS vil forby SOL AS å tilby sine tjenester til kunder av andre aksessleverandører eller aksessleverandører, hverken gjennom Telenor AS’ eierposisjon i SOL eller ved avtale med SOL AS.

3. Forpliktelsene i pkt 1 og 2 gjelder både tjenester SOL AS tilbyr til internettbrukere uten krav om vederlag og abonnementstjenester som forutsetter betaling av et vederlag fra brukernes side.

4. SOL AS skal stå fritt til å utvikle eller tilrettelegge enkelte tjenester på oppdrag av enkelte aksessleverandører eller andre oppdragsgivere som forbeholdes disse.

5. SOL AS vil avstå fra å subsidiere hardware og software til Nextels aksesskunder i forbindelse med salg av aksessabonnement.

6. SOL AS vil fremlegge regnskap og en uavhengig revisors rapport for tilsynet årlig for en periode på 2 år med sikte på å dokumentere at selskapet ikke subsidierer Nextels aksesskunder i strid med pkt. 5

VEDRØRENDE FORHOLDET TIL ANDRE VERTER/INNHOLDSLEVERANDØRER

7. Telenor AS og Telenor Nextel AS vil avstå fra å hindre aksesskunder i å velge andre førsteoppslagssider enn SOL gjennom avtaleklausuler som uttrykkelig pålegger aksesskundene å avstå fra dette.

8. Telenor Nextel AS vil avstå fra å hindre aksesskunder i å velge andre førsteoppslagssider enn SOL gjennom krav om tilleggsvederlag for Telenor Nextels tjenester for aksesskunder som ikke velger SOL som førsteoppslagsside.

9. Tekniske forutsetninger for valg av førsteside:

Nettleseren i telenor Nextels aksessprodukt «Telenor Internett» som distribueres i massemarkedet skal ha en installasjonsprosedyre som gir brukeren anledning til å velge sin fremtidige startside ved installasjonen.

Brukeren skal kunne velge mellom to eller tre alternativer som presenteres samtidig: SOL og andre generelle verter eller innholdsleverandører (samt eventuelt Telenor Nextels hjemmeside). Brukeren må aktivt velge startside (ved tastetrykk), enten vedkommende ønsker SOL eller noe annet som startside.

Valget kan f.eks. foregå som følger:

Man velger ønsket startside for fremtidige oppslag på Internett ved å trykke på den knapp man ønsker, SOL, «andre verter eller oppslagssider» (med en «vedlagt» oversikt) og Telenor Nextels hjemmeside.

Etter eventuelt å ha valgt «andre verter eller oppslagssider», vil brukeren gis valget mellom en rekke innholdsleverandører og generelle eller spesielle verter til internett. Brukeren må så aktivt velge mellom disse ved å «trykke på» det alternativ han ønsker. Telenor Nextel er ikke forpliktet til å eksponere startsidene til andre integrerte internettaksess- og vertsleverandører (f.eks. Eunets startside Nettvik) blant disse alternativene. Andre generelle verter vil imidlertid kunne inngå blant de alternativene Telenor Nextel AS presenterer for brukerne, uansett om disse har samarbeid med andre aksessleverandører i det norske markedet.

Pga dynamikken i markedet kan Telenor Nextel dessuten vanskelig gi en fullstendig uttømmende liste over verter og innholdsleverandører til enhver tid i denne oversikten. Oversikten vil imidlertid inneholde en henvisning til Kvasir (som også kan hentes opp som startside ved et tastetrykk). Kvasir som startside vil gi oversikt over verter og innholdsleverandører som til enhver tid er aktuelle i markedet.

Etter installasjonen vil brukeren har mulighet til å definere førstesideoppslag etter sitt eget valg. Dette kan være SOL, Nextels hjemmeside eller en hvilken som helst annen vert eller hjemmeside.

Dette vil kunne gjøres enkelt ved tre tastetrykk. Beskrivelse av hvordan dette gjøres vil være vedlagt i brukerdokumentasjonen som leveres sammen med varen og i hjelpmenyen på programvaren. (Dette vil mao både være kjent ved installasjonen og lagt til rette for i programvaren.)

Telenor Nextels hjemmeside vil i tillegg inneholde en henvisning til SOL som innebærer at brukeren kan komme til SOL ved å klikke på denne.

10. Forpliktelsene nevnt i pkt. 1-9 skal gjelde for to år fom 17. juni 1997. Dersom markedsforholdene i de relevante markedene endres vesentlig i denne perioden, vil partene kunne ta dette opp til reforhandling med Konkurransetilsynet.»

Kontaktperson:
Konkurransedirektør Einar Hope
tlf: 22 43 89 41
mobil: 94 00 80 33

Schibsted Hugin