Incentivprogram for nøkkelpersoner i Schibstedkonsernet, Published 01/09/2000 14:20:00

Schibsted-konsernet har besluttet å innføre et incentivprogram som i første omgang omfatter konsernledelsen og toppledelsen i Aftenposten og Verdens Gang. Konsernet ønsker å begrense fastlønnsutviklingen for ledere og nøkkelpersoner, samtidig som den totale avlønningen i større grad blir resultatorientert.

Schibsted-konsernet har gjennomgått en betydelig forandringsprosess de siste årene, som blant annet har ført til at konsernet driver virksomhet også utenfor Norge og Skandinavia. Samtidig har en betydelig del av konsernets vekst kommet innen multimediaområdet. En internasjonalisering av selskapet kommer trolig til å fortsette de nærmeste årene. Incentivprogrammet vil i tiden som kommer bli benyttet for å motivere, beholde og tiltrekke nøkkelmedarbeidere. Ulike incentivordninger eksisterer allerede i utenlandske datterselskaper.

Programmet som nå innføres er todelt, med et bonusprogram som er knyttet til oppnåelse av finansielle mål og et opsjonsprogram. Bonusprogrammet er tillagt større vekt for toppledelsen i Verdens Gang og Aftenposten enn for konsernledelsen, mens det omvendte er tilfelle for opsjonsdelen av programmet.

Årlig kontantbonus for toppledelsen i Aftenposten og Verdens Gang er maksimum 4 månedslønner, avhengig av graden av måloppnåelse. Tilsvarende maksimumsgrense for konsernledelsen er 2 månedslønner.

Samtidig tildeles en mulighet til å opparbeide opsjoner i Schibsted-aksjen over en treårsperiode (2000, 2001 og 2002) til en kurs på NOK 185. Det tilsvarer gjennomsnittskursen i første hele handleuke etter avleggelsen av resultatet for 1. halvår i år. Opsjonene må innløses innen utgangen av 2003.

Ved innføringen av incentivprogrammet omfatter opsjonsdelen følgende personer:

Schibsted ASA – Konsernledelsen – Antall opsjoner:

Konsernsjef Kjell Aamot – 30.000 (10.000 pr. år)

Konserndirektør Trond Berger – 15.000 (5.000 pr. år)

Konserndirektør Sverre Munck – 15.000 (5.000 pr. år)

Konserndirektør Jan Erik Knarbakk – 15.000 (5.000 pr. år)

Konserndirektør Birger Magnus – 15.000 (5.000 pr. år)

Aftenposten AS:

Adm. direktør Olav Mugaas – 7.500 (2.500 pr. år)

Ansv. redaktør Einar Hanseid – 7.500 (2.500 pr. år)

Verdens Gang AS:

Adm. direktør Aslak Ona – 7.500 (2.500 pr. år)

Ansv. redaktør Bernt Olufsen – 7.500 (2.500 pr. år) –

Oslo. 1. september 2000

SCHIBSTED ASA

Mette D. Storvestre

Investor Relations