INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING, Published 27/04/2000 17:01:00

Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling torsdag 11. mai 2000 kl. 17.00 i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo. Stemmesedler utdeles i møtelokalet fra kl. 16.30.

Til behandling foreligger:

1. Redegjørelse for årsregnskapet 1999 for Schibsted ASA og konsernet.

2. Fastsettelse av resultatregnskap for 1999 og balanse pr. 31. desember 1999 for Schibsted ASA og konsernet.

3. Fastsettelse av styrets forslag til disponering av årets resultat for Schibsted ASA.

4. Fastsettelse av styrehonorar.

5. Godkjennelse av revisors honorar.

6. Fullmakt til kjøp av egne aksjer. Det foreslås at styret får fornyet fullmakt til kjøp av aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper.

7. Valg av styre, styrets formann og viseformann. Valgkomitéens forslag vil bli presentert på generalforsamlingen.

8. Valg til valgkomité.

Årsregnskapet og årsberetningen med forslag til disponering av resultatet for 1999 samt revisors beretning, er vedlagt innkallingen.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å sende melding til DnB Verdipapirservice, Postboks 1171 Sentrum, 0107 Oslo, senest innen torsdag 4. mai 2000 kl. 16.00 ved benyttelse av vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å delta, men som ønsker å benytte sin stemmerett, kan gi fullmakt til egen fullmektig. Om det ønskes kan fullmakt uten stemmeinstruks gis til styrets formann, Tinius Nagell-Erichsen, under adresse DnB Verdipapirservice, Postboks 1171 Sentrum, 0107 Oslo. Generalforsamlingen åpnes av styrets formann.

Denne innkalling med vedlegg sendes til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted og selve innkallingen blir dertil kunngjort i Aftenposten.

Aksjeeiere i Schibsted ASA pr. 11. mai 2000 er berettiget til utbytte som vil bli utbetalt 31. mai 2000.

Forespørsler vedrørende generalforsamlingen kan aksjeeierne rette til DnB Verdipapir-service på tlf. 22 94 92 61.

For melding om deltagelse på ordinær generalforsamling og fullmakt, følg linken nedenfor.