1. KVARTAL 1997

KOMMENTARER , Published 15/05/1997 00:00:00

Schibsted

KOMMENTARER – 1. KVARTAL 1997

1997 fikk en positiv start for Schibsted-konsernet. Opplagsutviklingen og annonsetilgangen er tilfredsstillende for avisene, mens utviklingen er varierende for TV-kanalene. Virksomheten i Dine Penger er konsolidert fra årsskiftet, og representerer et nytt satsingsområde innenfor virksomhetsområdet Trykte Media. Etableringen av Scandinavia Online er gjennomført i Norge, men er fortsatt til vurdering hos Konkurransetilsynet.

Trykte Media
Den tidlige påsken resulterte i færre avisdager i Norge i første kvartal 1997 sammenlignet med 1996. Dette fikk betydning både for opplags- og annonseinntektene.

Aftenposten hadde økning i opplaget for morgenutgaven for de tre første månedene på 4.700 eksemplarer sammenlignet med samme periode i 1996 – fra 289.400 i 1996 til 294.100 i 1997. Også søndags- og aftenutgaven hadde mindre økninger i opplaget.

Opplagsnedgangen for løssalgsavisene synes å ha flatet ut og i 1. kvartal fikk VG en gjennomsnittlig økning i opplaget på hverdager på 10.900 eksemplarer – fra 345.400 i 1996 til 356.300 i 1997. Et stort påskesalg påvirker imidlertid sammenligningsgrunnlaget, så det er fortsatt usikkert hvordan opplaget vil utvikle seg videre. Søndagsavisen hadde en opplagsøkning på 4.600 eksemplarer.

Aftonbladet fortsetter suksessen og har ytterligere styrket sin posisjon som Sveriges og Skandinavias største avis. Opplagsøkningen sammenlignet med samme periode i 1996 ble hele 40.400, som gir et gjennomsnittlig hverdagsopplag i 1. kvartal på 411.300. Ekspressens opplag har gjennom årets første tre måneder ligget ca. 75-80.000 eksemplarer under Aftonbladets. Aftonbladets søndagsutgave har i samme periode økt med 25.200 til 509.900 eksemplarer. Sammen med en gjennomsnittlig økning i utsalgsprisen på 5% medførte opplagsøkningen en økning i opplagsinntektene på SEK 31.9 mill. Av markedsmessige årsaker lanserte både Aftonbladet og Ekspressen i februar en ettermiddagsutgave for Stockholms-markedet som øker kostnadsnivået i begge avisene uten at inntektene øker nevneverdig. På årsbasis er Aftonbladets satsing beregnet til en netto kostnad på SEK 35 mill.

Annonsetilgangen startet noe tregt i 1997 både i Norge og Sverige. I Norge har annonsetilgangen gradvis tatt seg opp, mens den i Sverige har vært generelt lavere enn i fjor. Totalt hadde Aftenposten og VG mindre reduksjoner i volumet i 1. kvartal grunnet færre avisdager, mens Aftonbladet hadde en generell nedgang på ca. 8% sammenlignet med samme periode i fjor. For de norske avisene er dette kompensert av en positiv annonsesammensetning, slik at totale annonseinntekter er omtrent uendret i forhold til 1. kvartal i 1996, mens Aftonbladet hadde en reduksjon i annonseinntektene på 8%. Den nye gratisavisen i Osloområdet synes hittil i liten grad å ha påvirket Aftenpostens og VGs opplag og annonser.

Innkjøpsavtalen for avispapir for 1997 sikret priser som ligger ca. 16% under prisene for 1996. For Aftenposten og VG resulterte dette, sammen med færre antall avisdager og dermed lavere papirforbruk, i en reduksjon i papirkostnadene på tilsammen ca. kr 12 mill. For Aftonbladet ble papirkostnadene noe høyere enn fjorårets på grunn av høyere opplag og en mer omfangsrik avis.

Driftsresultatet for Aftenposten ble kr 83 mill., uendret fra samme periode i 1996. VG hadde en økning i driftsresultatet på kr 3 mill. til kr 56 mill. Aftonbladets driftsresultat ble SEK 19 mill. sammenlignet med SEK 13 mill. for samme periode i 1996. Resultatmessig er Aftonbladets driftsmargin på ca. 5% lav sammenlignet med konsernets norske aviser, og spesielt i forhold til VGs driftsmargin på 17%. Dette skyldes i hovedsak gjennomsnittlig lavere utsalgspris, lavere annonsepriser og høyere papirkostnader både på grunn av et høyere antall sider og dyrere papirtype i avisens mange bilag. Til tross for satsingen på kveldsutgaven forventes det bedre resultater for Aftonbladet på årsbasis enn i 1996.

Virksomhetsområdet økte omsetningen med kr 340 mill. til kr 1.141 mill. Aftonbladet, som først ble konsolidert inn med virkning fra 1. mai 1996, står for kr 317 mill. av denne økningen. Driftsresultatet økte med kr 13 mill. til kr 147 mill.

Resultatandelen fra regionavisene ble noe lavere enn i 1996, mye på grunn av Bergens Tidendes satsing på utgivelse av søndagsavis.

I løpet av 1. kvartal ble forhandlingene om overtagelsen av Dine Penger sluttført. Schibsted overtar utgiverrettighetene til bladet og de tidligere eierne har forpliktet seg til fortsatt å arbeide i selskapet. Kjøpesummen er avhengig av bladets resultater i perioden 1996 til år 2000, men er estimert til totalt ca. kr 60 mill. Dine Penger er det største magasinet innenfor området personlig økonomi i Norge og er et vellykket nisjeprodukt som også vil være interessant med tanke på den fremtidige multimediasatsingen.

Arbeidet med konsernets nye trykkeriet i Nydalen går etter planen og trykkeriet forventes å være operativt i 1. kvartal 1999.

TV/Film
I 1. kvartal 1997 har fokus vært på integreringen av de aktivitetene som oppkjøpet av Metronome selskapene tilførte virksomhetsområdet. Metronomes produksjonsvirksomhet styres gjennom svenske Metronome Film & Television (tidligere Mutter) mens kinoaktivitetene og de utenlandske filmrettighetene i fremtiden vil bli koordinert gjennom et nærmere samarbeid med det svenske rettighetsselskapet Sandrews. Virksomhetsområdet omsetning ble kr 90 mill. mot kr 61 mill. i samme periode i 1996. Omsetningsøkningen skyldes i stor grad de danske selskapene som ikke var inkludert i samme periode i 1996. Driftsresultatet ble kr 0,3 mill. sammenlignet med et tap på kr 10 mill. i samme periode i fjor. Mye av årsaken til resultatforbedringen skyldes at TV Pluss var konsolidert som datterselskap i 1. kvartal 1996 og påførte konsernet et tap i på ca. kr 11,7 mill.

Også 1. kvartal 1997 ble godt for TV 2, med en resultatøkning som gjør at kanalen bidrar til konsernets resultat med kr 10,6 mill. sammenlignet med kr 8,6 mill. i samme periode i 1996. Resultatet i TVNorge er imidlertid meget svakt og bidrar negativt til konsernets resultat med kr 17,9 mill.

Det forhandles fortsatt om en eventuell avtale mellom TV 2 og TVNorge om et samarbeid på programsiden. TVNorge har gjennom utbygging av lokal-TV nettverket økt sin distribusjon fra 64% ved årsskiftet til 70% ved utgangen av april.

Multimedia
Pr. 1. januar 1997 ble konsernets aksessvirksomhet solgt til Telenor samtidig som Scandinavia Online (SOL) ble opprettet som en felleskontrollert virksomhet av Schibsted og Telenor. I 1. kvartal har arbeidet med sammenslåingen og utarbeidelse av strategi for SOL hatt høy prioritet. Selskapet satser primært på utvikling av innhold og plattformer på Internett, men utfører også betydelige konsulentoppdrag for kunder i forbindelse med f.eks. utvikling av web sider. I løpet av 1. kvartal 1997 er selskapets søsterselskap, SOL AB, opprettet i Sverige. Selskapet er eid 66% av Schibsted og 34% av Telenor og tar sikte på å lansere sine tjenester i september 1997. Også satsingen på det svenske markedet forventes å innebære betydelige investeringer. SOL AB kan i stor grad trekke på erfaringene som er opparbeidet i det norske selskapet og kan benytte de systemer som er utviklet her. Regnskapsmessig er aktivitetene i begge selskapene pro rata konsolidert i Schibsteds konsernregnskap.

Schibsteds multimediasatsing hadde i 1. kvartal en omsetning på kr 11 mill. og bidro negativt med kr 14 mill. til konsernets driftsresultat. Den videre multimediasatsingen, både i SOL spesielt og Schibsted generelt, vil fokusere på alliansebygging, utvikling av nisjeprodukter samt plattformer for handel og annen tjenesteyting gjennom Internett.

Konkurransetilsynet besluttet på nyåret å vurdere salget av Schibsted Nett til Telenor, spesielt med tanke på en mulig konkurransereduksjon i aksessmarkedet. Konkurransetilsynets behandling av saken vil være avsluttet innen utgangen av juni.

Økonomi
Konsernets omsetning i første kvartal 1997 ble kr 1.242 mill., en økning på hele 43% eller kr 343 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Av dette representerer Aftonbladet, som ikke var en del av konsernet i første kvartal 1996, kr 317 mill.

Driftsresultatet endte på kr 160 mill. mot kr 120 mill. i 1996. De vesentlige årsakene til økningen er, i tillegg til konsolidering av Aftonbladet, reduksjonen av prisen på avispapir, behandlingen av royalty fra Aftenposten og et bedre resultat fra virksomhetsområdet TV/Film.

Finansresultatet ble kr 7 mill. sammenlignet med kr 20 mill. i 1995. Egne finansinntekter er påvirket av en gevinst ved salg av aksjer på kr 12,5 mill, mens finanskostnader er høyere grunnet ekstern opplåning. Resultatet fra tilknyttede selskaper påvirkes negativt av resultatandelen i TVNorge.

Konsernets kontantstrøm fra driften i 1. kvartal ble ca kr 158 mill. mot kr 133 mill i 1996.

Resultatet før skatt ble kr 166 mill. mot kr 140 mill. i fjor. Skatteprosenten er beregnet til ca. 31%.

Investeringer
I løpet av 1. kvartal er det investert totalt kr 182 mill. hvorav kr 60 mill. i Dine Penger, ca. kr 60 mill. i det nye trykkeriet og ca. kr 20 mill. i nytt kontorbygg i Apotekergaten.

Fremtidsutsikter
Det forventes fortsatt lav rente, vekst i nasjonalproduktet og lav arbeidsledighet. Det relativt moderate lønnsoppgjøret så langt er positivt med henblikk på risiko for økt inflasjon. Disse faktorene tilsier at den nærmeste fremtid også ser positiv ut for Schibsted-konsernets norske virksomheter, og særlig for avisene. Aftenpostens opplag og annonsevolum synes å ha stabilisert seg på et høyt nivå, VGs opplagsnedgang har stoppet opp og annonseinntektene ligger også her på et høyt nivå. Aftonbladets opplagsøkning vil ventelig også få positive konsekvenser for annonsetilgangen. På TV/Film siden er reorganiseringer gjennomført både på produksjons- og infrastruktur selskapene og det er håp om en stabilisering av TVNorges resultater. På grunn av fortsatt underskudd i Norge, samt satsingen i Sverige og den planlagte satsingen i Danmark vil virksomhetsområdet Multimedia i 1996 trolig vise tap i samme størrelsesorden som for 1996, ikke hensyntatt gevinsten ved salg av aksessvirksomhete!
n.

Rapporten er tilgjengelig for nedlastning på http://www.huginonline.no/SCH/DR/sch97k1.pdf

Oslo, 15. mai 1997

Schibsted Hugin