KONSERNREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2000, Published 17/08/2000 16:32:00

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern for 1. halvår 2000.

Kommentarer til regnskapet

Konsernets omsetning i 1. halvår ble kr 4.042 mill., en økning på 11% fra året før. Driftsresultatet ble kr 355 mill. (inkludert engangsposter på kr 92 mill.), mot kr 81 mill. (inkludert engangsposter på kr -84 mill.) året før. Den sterke resultatfremgangen skyldes hovedsakelig økt underliggende inntjening i virksomhetsområdene samt ca. kr 110 mill. i tilbakeføring av pensjonsmidler i Sverige (SPP refusjon) og gevinst ved salg av SOL Børs på kr 29 mill. Regnskapet er belastet med kr 45 mill. i avsetning for restrukturering i Svenska Dagbladet. Driftsmarginen ble på 8,8%, opp fra 2,2% i 1999. Finansresultatet viste et resultat på kr 134 mill. (kr -2 mill.) Det bedrede finansresultatet skyldes bl.a. aksjegevinster ved Integras kjøp av SOLs aksjer i Infostream ASA, Aftonbladets salg av aksjer i Bidlet og Schibsteds salg av finansielle aksjer. Resultatet fra tilknyttede selskaper var kr 524 mill. (kr -8 mill.). Forbedringen skyldes hovedsakelig gevinst ved børsnotering av SOL på kr 550 mill. og resultatandel i TV 2 på kr 64 mill. Resultatandel fra SOL i 2. kvartal utgjør kr –98 mill.

Resultat før skatt ble kr 1.013 mill. (kr 71 mill.) mens resultat etter skatt ble kr 679 mill. (kr 37 mill.). Kontantstrøm fra driften utgjorde kr 744 mill. (kr 10,74 pr. aksje) sammenlignet med kr 316 mill. (kr 4,56 pr. aksje) i samme periode 1999. I 1. halvår ble det investert totalt kr 218 mill. hvorav kr 73 mill. i aksjer og andeler og kr 145 mill. i løpende driftsinvesteringer. Totale likviditetsreserver utgjorde pr. 30.6.2000 ca. kr 1.800 mill. sammenlignet med ca. kr 1.857 mill. pr. 31.03.2000. Konsernets egenkapitalgrad pr. 30.6.2000 var på 40,9% opp fra 37,3% pr. 31.03.2000.

Fremtidsutsikter

Den positive utviklingen i det norske og svenske annonsemarkedene i 1. halvår har fortsatt i 3. kvartal. For Aftenposten forventes det at den relativt gode annonsetilgangen innenfor eiendom og stilling fortsetter utover høsten men ytterligere renteøkninger kan få en negativ innvirking på rubrikkmarkedene. Svenske aviser forventer fortsatt positiv utvikling i annonseinntektene for resten av året.

I tråd med ambisjonen om å ta en ledende rolle i utviklingen av tjenester som skal leveres over bredbåndnettverket som skal utbygges i løpet av de neste årene vil Schibsted i partnerskap med Orange/France Telecom by på en av de fire UMTS lisenser som skal deles ut i henholdsvis Norge og Sverige. Partene vil i løpet av de neste månedene ferdigstille de operasjonelle og finansielle aspektene av avtalen. Samtidig med utbyggingen av bredbåndsnettverk forventes det stor etterspørsel etter innholds-produkter som er tilpasset de nye distribusjonsformene. Schibsted vil fokusere på å utvikle slike produkter og de første produktene innenfor området mobile tjenester ventes å bli lansert i løpet av

3. kvartal.

Følg denne linken for 2. kvartalsrapport: http://reports.huginonline.com/787996.pdf

Følg linken under for denne meldingen i originalformat med oversikt over hovedtallene i regnskapet: