Konsernregnskap per 31.3.2004, Published 06/05/2004 16:13:00

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2004. Vedlagt følger delårsrapport –
1. kvartal 2004.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 •       Schibsteds hjemmeside:
 •       Webcast:
 •       HUGIN Online:
 •  
  (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2003.)
   
  Økonomi
  Schibsteds driftsinntekter i 1. kvartal 2004 er kr 2.270 mill., en økning på kr 241 mill. i forhold til samme periode i 2003. Korrigert for kursendringer, hovedsakelig SEK, er den reelle økningen i inntekter på kr 127 mill. Driftsresultatet (EBITA) øker til kr 182 mill. (kr 178 mill.)
   
  Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 1. kvartal 2004 kr -20 mill. (kr -25 mill.) 20 Minutter belaster tilknyttede selskaper med resultater for januar og februar, og inngår som datterselskap fra 1. mars. Regionavisene og TV 2 leverer bedre resultater sammenlignet med 2003. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til videre drift og finansiering av Kanal 24, og radiokanalen vil i begynnelsen av juni 2004 trenge tilførsel av ny driftskapital. Schibsted har en indirekte eksponering i radiokanalen gjennom sitt eierskap i TV 2, Adresseavisen, Fædrelandsvennen, Harstad Tidende og NTB. Det er i den forbindelse foretatt en sjablonmessig nedskrivning på kr 25 mill. som reduserer resultat fra tilknyttede selskaper.
   
  Finansielle poster i 1. kvartal 2004 ble kr -14 mill. (kr -12 mill.) Siden årsskiftet er konsernets netto rentebærende gjeld økt med kr 0,5 mrd. til kr 1,2 mrd., hovedsaklig som følge av kjøpet av 20 Minutter. Totale likviditetsreserver for konsernet utgjør ca. kr 1,7 mrd. ved utgangen av 1. kvartal.
   
  Konsernet har inngått en ny syndikert flervaluta lånefasilitet med en total låneramme på EUR 250 mill. Fasiliteten er tilgjengelig fra 31. juli 2004 og erstatter selskapets nåværende fasilitet på USD 180 mill. Fasiliteten består av en 5-års trekkfasilitet på EUR 150 mill. og en 364-dagers fasilitet på EUR 100 mill. I tilknytning til 364-dagers fasiliteten er det inngått opsjoner som muliggjør forlengelse av fasiliteten med 364-dagers perioder inntil 4 ganger, alternativt omgjøring til langsiktig lån med inntil 5 års løpetid. Fasiliteten er inngått til gunstige markedsvilkår basert på EURIBOR pluss en margin. Den nye fasiliteten vil øke selskapets likviditetsreserve med kr 800 mill., til totalt kr 2,5 mrd.
   
  Ordinært resultat før skattekostnad er kr 129 mill. (kr 126 mill.) Skattekostnaden i 1. kvartal 2004 er kr 39 mill. (kr 40 mill.) Som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag, vil konsernets skattekostnad kunne avvike fra nominell skattesats i Norge på 28 %. Avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper, hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Resultat per aksje, og utvannet resultat per aksje, ble begge kr 1,14 (kr 1,17).
   
  Konsernet har per 1. kvartal 2004 investert kr 47 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, og kr 473 mill. i aksjer og andeler. Schibsted økte i 1. kvartal sin eierandel i 20 Min Holding AG fra 41,5 % til 98,7 %. Utbetalt kjøpesum for aksjer og lån utgjør EUR 50 mill. Schibsted er i 2008 / 2009 forpliktet til å kjøpe ytterligere lån fra tidligere aksjonærer i 20 Min Holding AG. Kjøpesummen for disse lånene er estimert til EUR 6-8 mill. Kjøp av 20 Minutter medfører en økning i konsernets goodwill på kr 320 mill. Økningen i eierandel i 20 Min Holding AG har videre medført en reduksjon i konsernets egenkapital (minoritetsinteresser) med kr 187 mill., hovedsakelig som følge av konsolidering av negative minoritetsinteresser i 20 Min konsernet knyttet til Express Zeitung AG’s eierandel på 49,5 % i 20 Min Holding AG’s datterselskap i Sveits.
   
  Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1 490 518 egne aksjer. I
  1. kvartal 2004 ble det i forbindelse med innløsning av opsjoner til ledelsen solgt 60.000 egne aksjer til kurs kr 100. Beholdningen av egne aksjer er etter transaksjonen 1 430 518 aksjer.
   
  Konsernets egenkapitalandel var 36,3 % ved utgangen av 1. kvartal 2004 (35,9 %).
   
  Fremtidsutsikter
  20 Minutter har hatt en meget positiv utvikling med en total omsetningsøkning i 1. kvartal på 67 % sammenlignet med samme periode i fjor. Det forventes fortsatt god vekst gjennom året. Schibsted vil fortsette å styrke sine posisjoner i Spania og Frankrike.
   
  Det forventes fortsatt sterke tall fra Aftonbladet fremover, og VG forventes å ha en stabil utvikling.
   
  Kanalovergangen fra papir til nett forventes å fortsette. Samtidig er rubrikkmarkedene generelt svake i Norge og Sverige, selv om de viser en noe bedre utvikling ved inngangen til 2. kvartal. Aftenposten står overfor vesentlige utfordringer knyttet til annonsemarkedet og til gjennomføring av de vedtatte lønnsomhetsforbedringene. Ambisjonene om et nullresultat i SvD for 2004 ser ut til å bli mer krevende enn antatt, hovedsakelig som følge av den svake utviklingen i annonseinntektene, selv om avisen har en god utvikling i opplagsinntektene.
   
  Nettavisene har hatt en kraftig økning i annonseinntektene i 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Denne utviklingen forventes å fortsette.
   
  Konsernet har i 1. kvartal styrket sin finansielle fleksibilitet ytterligere og er godt posisjonert for videre vekst i overensstemmelse med konsernets strategi. Refinansiering av selskapets syndikatlån øker dessuten selskapets likviditetsreserve fra kr 1,7 mrd. til kr 2,5 mrd.
   
  ***
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link: 
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: