Konsernregnskap pr. 30.6.2001, Published 16/08/2001 16:51:36

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern pr. 30.6.2001. Nedenfor følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet:

*Pressemelding med tabeller følger som vedlegg

KOMMENTARER 1. HALVÅR 2001

Schibsted har et driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader på kr 270 mill. for 1. halvår 2001. Resultat før skatt er svakt som følge av bl.a. nedskrivninger av goodwill i Scandinavia Online. Sett under ett opprettholder eller styrker konsernets aviser, internett-aktiviteter og TV-, film- og forlagsselskaper sine markedsposisjoner. Investeringene i mobile tjenester og 20 Minutter belaster imidlertid halvårsregnskapet med kr 115 mill. Schibsted vil iverksette et produktivitets- og lønnsomhetsprogram for å møte et svakere annonsemarked og for å forbedre inntjeningen.

Økonomi

Konsernets driftsinntekter i 1. halvår 2001 på kr 4.044 mill. var kr 56 mill. høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Konsernets driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader ble kr 270 mill., en nedgang på kr 33 mill. sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen innen virksomhetsområdet Avis var kr 42 mill. Driftsresultatet for 1. halvår ble kr 239 mill., en nedgang på kr 116 mill. Driftsresultatet for 1. halvår 2000 inkluderte andre inntekter med kr 92 mill.

Inntekt fra tilknyttede selskaper ble kr -223 mill. mot kr 524 mill. i tilsvarende periode i fjor. Schibsteds andel av resultat fra Scandinavia Online utgjør i 1. halvår kr -153 mill., hvorav ca kr -90 mill kan henføres til Scandinavia Onlines nedskrivning av goodwill og andre anleggsmidler foretatt i 2. kvartal 2001. Schibsteds resultat for 1. halvår 2000 inkluderte en gevinst på ca kr 550 mill. relatert til børsnoteringen av Scandinavia Online. Inntekt fra tilknyttede selskaper trekkes videre ned som følge av økt satsing i 20 Minutter samt svakere resultater i TV 2.

Finansielle poster ble kr -14 mill. i 1. halvår 2001 mot kr 134 mill. i tilsvarende periode i fjor. Endringen er henførbar til nedgang i resultat fra aksjer fra kr 183 mill. til kr 15 mill., delvis motvirket av forbedret valutaresultat. Ordinært resultat før skattekostnad ble kr 2 mill., og periodens resultat ble kr -97 mill. mot henholdsvis kr 1.013 mill. og kr 679 mill. i tilsvarende periode i fjor.

Kontantstrøm fra drift utgjorde kr 362 mill. mot kr 744 mill. i samme periode i fjor. I 1. halvår ble det investert kr 148 mill. i løpende driftsinvesteringer og kr 150 mill. i aksjer og andeler inkludert SEK 98 mill. knyttet til Svenska Dagbladets kjøp av 50% av Pressens Morgontjänst. Netto rentebærende gjeld har i 1. halvår økt med kr 253 mill. til kr 1.421 mill. Totale likviditetsreserver utgjør ca kr 2.100 mill. pr 30.6.2001. Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 700.000 egne aksjer, hvorav 570.000 er kjøpt i 2001 til kurser mellom kr 91,50-96,00. Konsernets egenkapitalandel pr 30.6.2001 er på 36,7% mot 37,8% pr 31.12.2000.

Produktivitets- og lønnsomhetsprogram

Et produktivitets- og lønnsomhets program er iverksatt som følge av svakere annonsemarked for trykte aviser og Internett enn forventet. Programmet omfatter en strategisk prioritering og fokusering av virksomheten på mer kortsiktig lønnsomhet og kontantstrøm sammen med strukturelle løsninger innenfor deler av virksomheten. Som følge produktivitetsprogrammet vil mål for driftsmargin (før goodwill) for 2002 utgjøre i størrelsesorden 8-10%. Detaljert program for kostnadsreduksjon er under implementering i de enkelte selskaper. I tillegg vil det bli iverksatt tiltak for å styrke den positive kontantstrømmen fra driften. Tiltakene vil innebære restruktureringskostnader som vil bli belastet i 2. halvår.

Fremtidsutsikter

Det forventes at det relative sterke norske annonsemarked for trykte aviser vil holde seg ut året selv om det er noe større usikkerhet fremover innefor enkelte annonsekategorier. Det er få tegn til positive utsikter innenfor internettannonsering på kort sikt. Annonsemarkedet i Sverige forventes fortsatt å være forholdsvis svakt på kort sikt og en ytterligere kostnadstilpasning er nødvendig i Svenska Dagbladet.

* For pressemelding med talloppstilling vennligst følg linken.

Attachments