KONSERNREGNSKAP PR. 31.3.2001, Published 10/05/2001 16:23:55

Kommentarer til regnskapet

Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal ble kr 2.033 mill., en økning på 6% sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det er vekst i driftsinntektene på alle virksomhetsområder med unntak av Multimedia hvor tallene for 1. kvartal i år og i fjor ikke er sammenlignbare grunnet endringen av SOLs status fra pro-rata konsolidert selskap til tilknyttet selskap fra og med 2. kvartal 2000.Konsernets driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader ble kr 90 mill i 1. kvartal 2001, en nedgang på kr 27 mill. i forhold til foregående år. Innen virksomhetsområde Avis var nedgangen på kr 36 mill. Driftsresultatet ble kr 76 mill., en nedgang på kr 62 mill. Driftsresultatet for 1. kvartal 2000 inkluderte andre inntekter med kr 39 mill.Inntekt fra tilknyttede selskaper ble kr -78 mill. mot kr 1 mill. foregående år. De vesentligste forhold bak endringen er svakere resultat i TV2, økt satsing innen 20 Minutter samt negativ resultatandel fra SOL. Finansielle poster ble kr 4 mill. mot kr 77 mill. foregående år. Endringen er henførbar til nedgang i avkastning på aksjer fra kr 119 mill. til kr 16 mill. delvis motvirket av forbedret valutaresultat. Ordinært resultat før skattekostnad ble kr 2 mill. og periodens resultat ble kr -36 mill. mot henholdsvis kr 216 mill. og kr 139 mill. i samme periode i fjor.Kontantstrøm fra driften utgjorde kr 137 mill. sammenlignet med kr 258 mill. i samme periode i fjor. I 1. kvartal er det investert kr 74 mill. i løpende driftsinvesteringer og kr 117 mill. i aksjer og andeler, inkludert SEK 98 mill. tilknyttet Svenska Dagbladets kjøp av 50% av Pressens Morgontjänst. Netto rentebærende gjeld har i kvartalet økt med kr 157 mill. til kr 1.325 mill. Konsernets egenkapitalandel er stabil på 38%. Schibsted ASA har kjøpt tilbake 345 000 aksjer hvor 130 000 aksjer ble kjøpt som en sikring av tildelte opsjoner til ledende ansatte i 2000. 215.000 aksjer ble kjøpt i 2001 som en del av den generelle tilbakekjøpsfullmakten til kurs kr 96.FremtidsutsikterDet forventes at det relativt sterke norske annonsemarkedet for trykte aviser vil holde seg på et nivå med fjoråret. Annonsemarkedet i Sverige for storbyaviser som Svenska Dagbladet er svekket som følge av konjunktursituasjonen og en forbedring antas først å komme ved en bedring av landets økonomi. Aftonbladet er mindre påvirket av en svakere svensk økonomi fordi svekkelsen først og fremst har effekt på rubrikkannonser. Restruktureringen av Svenska Dagbladet går i henhold til planen, men målet om et positivt resultat mot slutten av året vil ikke være oppnåelig med dagens konjunktursituasjon. Det er fortsatt et svakt annonsemarked for nettannonser i Norge og Sverige.Kulturdepartementet presenterte nylig konsesjonsvilkår for TV2 for en ny syvårig konsesjonsperiode. De økonomiske betingelsene omfatter en engangsavgift på kr 150 mill. samt en årlig avgift fra kr 25 mill. og oppover, basert på konsesjonærens reklameomsetning. Søknadsfrist er satt til 30. mai. Som tidligere kommunisert anser Schibsted ASA sin eierposisjon i TV 2 som en finansiell plassering og vurderer løpende konsernets verdier bundet opp i finansielle plasseringer i forhold til behov for fremtidige investeringer innenfor konsernets kjernevirksomhet.I 20 Minutter vurderes fortløpende lanseringer i en del europeiske byer. Basert på positive erfaringer i spesielt Sveits forventes ytterligere lanseringer i de nærmeste månedene.

Informasjon på InternettSchibsteds kvartalsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:

Schibsteds hjemmeside: http://www.schibsted.noHUGIN Online: http://www.huginonline.no/SCH

Fullstendig pressemelding med tallmateriale er tilgjengelig på følgende link:

Attachments