ORDINÆR GENERALFORSAMLING, Published 10/05/2001 18:18:36

Ordinær generalforsamling i Schibsted ASA ble avholdt i dag 10. mai 2001.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til resultatregnskap for 2000 og balanse per 31. desember 2000 for Schibsted ASA og konsernet, herunder styrets årsberetning for 2000. Styrets forslag til disponering av årets resultat, herunder aksjeutbyttet på kr 2,00 per aksje, unntatt aksjer i eget eie, ble vedtatt. Generalforsamlingen fastsatte styrets honorar og godkjente revisors honorar.

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i Schibsted ASA i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper, på følgende vilkår:

1. Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder fra 10.5.2001.

2. Pålydende verdi av de aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan ikke overstige 10% av aksjekapitalen til enhver tid.

3. Det minste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr. 50. Det høyeste nominelle beløp som kan betales for aksjene er kr. 500.

4. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåte og eventuelt senere salg av aksjene, dog slik at et alminnelig likebehandlingsprinsipp av aksjonærene må etterleves.

Tre aksjonærvalgte medlemmer av konsernstyret var på valg i år. Valgstyrets forslag ble vedtatt hvilket innebærer at styret heretter består av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Tinius Nagell-Erichsen (formann), Ole Lund (viseformann – gjenvalgt), Cato A. Holmsen, Ole Jacob Sunde, Lars M. Berg (ny), Alexandra Bech (ny) og Jan Reinås.

Alle vedtak var enstemmige.

Det er for øvrig gjennomført valg av ansattes representanter til konsernstyret. Generalforsamlingen tok valgresultatet til etterretning. De fire ansatte representantene er :

Ingunn Saltbones Leine (Ny), Berit Bjerg (Ny), Hilde Harbo og Gunnar Nordby.

Alle er valgt for 2 år.

Oslo, 10. mai 2001

Schibsted ASA

Kjell Aamot

Konsernsjef