Restrukturering av ”PanSOL”, Published 17/01/2000 09:41:00

Schibsted ASA sendte den 20.12.99 ut børsmelding angående Telia ABs holdning til Schibsted ASAs utøvelse av opsjoner knyttet til 10 % av aksjene i henholdsvis SOL AS og SOL AB.

Gjennom diskusjoner mellom Telia AB, Telenor Nextel AS og Schibsted ASA i perioden etter 20.12.99 er det nå blitt klart at det ikke er enighet mellom partene om flere av forutsetningene for den planlagte restrukturering og børsnotering av SOL-selskapene.

Schibsted ASA vil på bakgrunn av ovenstående iverksette de nødvendige rettslige tiltak for å få gjennomført sine rettigheter.

Samtidig og parallelt vil Schibsted ASA umiddelbart iverksette tiltak som sikrer at de verdier som ligger i SOL-selskapene bevares og foredles. Telenor Nextel AS har på sin side meddelt Schibsted ASA at de vil gjøre en tilsvarende strategigjennomgang.

På bakgrunn av det brede felles eierskap i SOL-selskapene og andre Internett-selskap, ser Schibsted ASA og Telenor Nextel AS det som naturlig at man går i dialog om videre samarbeid. Et slikt samarbeid vil ta sikte på å få til en restrukturering av ett eller flere av disse selskap med derpå følgende børsnotering. Partene ser for seg at man vil konkludere innen kort tid, og at et slikt alternativ vil kunne børsnoteres innenfor den tidligere angitte tidsramme – annet eller tredje kvartal 2000.

Dersom Telia meddeler at de ønsker at deres eierinteresser i SOL AB skal inngå i et slikt samarbeid vil Schibsted ASA se positivt på dette. Telenor Nextel AS har meddelt Schibsted ASA at de deler denne positive oppfatning.

I en kommentar til utviklingen i saken sier Schibsteds konserndirektør for Multimedia, Sverre Munck, følgende: ” Det er beklagelig at Telia ikke aksepterer den planlagte restruktureringen og børsnoteringen av SOL selskapene. Schibsted har siden oktober 1998 arbeidet med dette som mål. Tatt i betraktning den dynamiske natur SOLs forretningsvirksomhet har, kan vi nå ikke lengre se at vi har råd til å vente med de nødvendige operasjonelle og strategiske tiltak. Schibsted vil selvsagt ta de nødvendige rettslige skritt for å sikre at selskapets kontraktsmessige rettigheter oppfylles. Vi vil imidlertid, i stedet for å vente på utfallet av en slik prosess, sammen med Telenor Nextel raskt evaluere alternativer til den foreslåtte ”PanSOL” strukturen. Telenor Nextel og Schibsted kontrollerer sammen en rekke interessante internettselskaper i Norge, Sverige og Danmark som kan innlemmes i et større nordisk børsnotert internettselskap. Virksomheten inkluderer SOL Norge og Danmark, sammen med majoritetsandelen av aksjene i SOL Sverige. Det er mange alternativer som ikke fordrer samarbeid med Telia, men vi er likevel forberedt på å inkludere, og ønsker velkommen Telias andel i SOL Sverige som en del av dette alternativet hvis dette skulle være et ønske fra Telias side. Det er Schibsteds ambisjon å opprettholde planen om børsnotering av det restrukturerte selskapet i andre eller

tredje kvartal 2000. ”

Det vil bli avholdt pressekonferanse i dag kl 1600 i Schibsteds lokaler i Apotekergaten 10.