Resultat for regnskapsåret 1998, Published 18/02/1999 10:17:00

Schibsteds resultat for regnskapsåret 1998 vil være preget av store restruktureringskostnader og engangskostnader. Det ble på slutten av regnskapsåret 1998 iverksatt tiltak for å styrke konsernets konkurranseevne. Resultatene vil derfor bli svakere en tidligere antatt. Foreløpig resultat før skatt ble 269 millioner kroner, og foreløpig resultat etter skatt ble 167 millioner kroner i regnskapsåret 1998. Styret vil behandle det endelige årsregnskapet 25. februar 1999.

Restrukturerings- og engangskostnadene (176 millioner kroner for 1998 og 123 millioner kroner for fjerde kvartal) relaterte seg til oppstartskostnader ved det nye trykkeriet i Nydalen og flytting av virksomheten i Eestii Meedia Group til Tallinn. Det er gjort avsetning for førtidspensjoneringer i Schibsted Trykk og Aftenposten. Den svake norske kronen har også medført en disagio i fjerde kvartal og et svakere annonsemarked kombinert med restruktureringskostnader har ført til lavere bidrag enn forventede fra tilknyttede selskaper.

På grunn av store avsetninger og tap i utenlandske datterselskaper vil årets skattekostnad overstige tidligere kommunisert nivå.