Resultatvarsel 2. halvår 2001, Published 11/10/2001 10:01:12

Schibsted har den senere tid, og spesielt etter 11. september, registrert en negativ utvikling i annonsemarkedet i Norge. Dette gjelder spesielt for stillingsannonser i Aftenposten, som har falt med i 10% per september 2001 i forhold til 2000 og 30 % i 3. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Boligannonseringen har vært på et meget høyt nivå, men ser nå ut til å flate noe ut. Eiendomsannonser er 11% bedre enn fjoråret per september, men veier ikke opp for svikt i stillingsmarkedet hvor fortjenestemarginen er høyere. For VG forventes annonseutviklingen fortsatt å være positiv i 2. halvår, men med noe lavere vekst enn for 1. halvår og høyere usikkerhet.Den svake annonseutviklingen medfører et forventet driftsresultat for Aftenposten (konsern) på ca 50 mill. kroner for 2001 (ca. 0 inklusive Avis 1 som må sees sammen med Aftenposten) sammenlignet med 144 mill. kroner (100 mill. kroner inklusive Avis1 ) i 2000. Forventet driftsresultat for 2. halvår utgjør -70 mill. kroner (inklusive Avis 1 -100 mill. kroner) sammenlignet med 44 mill. kroner samme periode i fjor. Tallene inkluderer ikke restruktureringskostnader i forbindelse med produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet.I Sverige har annonsemarkedet, og spesielt markedet for rubrikkannonser, vært svakt gjennom hele 2001 og det er ingen tegn til bedring på kort sikt. Annonseinntekter i Svenska Dagbladet forventes å bli omlag 20% lavere i 2. halvår 2001 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utviklingen er forventet å være i tråd med annonsemarkedet for morgenaviser. Annonsemarkedet for Aftonbladet er svakere enn i fjor, spesielt for nettannonser. Annonseinntekter i papirutgaven har falt mindre enn markedet generelt.Det forventes et driftsresultat på ca. NOK -130 mill. for 2001 for Svenska Dagbladet sammenlignet med NOK – 94 mill. for 2000. I 2. halvår forventes et driftsresultat på i underkant av NOK -85 mill. sammenlignet med NOK -98 mill. i 2. halvår i fjor. Tallene er eksklusive restruktureringskostnader i forbindelse med produktivitets- og lønnsomhets-programmet.Opplagsutvikling for både VG og Aftonbladet er fortsatt positiv. VG opprettholder og styrker sin sterke markedsposisjon og Aftonbladet har i løpet av de siste månedene tatt betydelige markedsandeler i løssalgsmarkedet. Svenska Dagbladet har også en positiv utvikling i totalopplaget per september sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen i opplagsinntektene er imidlertid ikke store nok til å oppveie for den negative utviklingen i annonseinntektene for Aftenposten og Svenska Dagbladet.Oslo, 11. oktober 2001Catharina Thorenfeldt

Finansdirektør