KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002

SCH , Published 13/05/2002 16:13:17

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene i regnskapet.

Økonomi

Schibsteds driftsinntekter i 1. kvartal 2002 er kr 1.989 mill., en nedgang på kr 44 mill. eller 2% i forhold til samme periode i 2001. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere SEK og fall i annonseinntekter. Til tross for reduserte driftsinntekter forbedres driftsresultatet i 1. kvartal 2002. Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader øker fra kr 90 mill. i 2001 til kr 129 mill. i 2002. Økningen kan i stor grad tilskrives det lavere kostnadsnivået som er etablert i Aftenposten og Svenska Dagbladet samt lavere aktivitet innenfor multimedia området.

For kvartalet ble finansresultatet kr -11 mill. mot kr 4 mill. i 2001 som følge av aksjegevinster i fjor, samt et redusert valutaresultat.

Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 1. kvartal 2002 kr -42 mill. hvilket er en forbedring på kr 36 mill. sammenlignet med 1. kvartal i 2001. Forbedringen skyldes først og fremst at Scandinavia Online AB ikke lengre belaster konsernets resultat etter salg av aksjene i 4. kvartal 2001.

Resultat før skatt ble kr 60 mill., og periodens resultat ble kr 22 mill. mot henholdsvis kr 2 mill. og kr -36 mill. i tilsvarende periode i 2001. Skattekostnaden for 1. kvartal ble kr 38 mill. både i 2002 og 2001. Konsernets skattekostnad vil kunne avvike vesentlig fra nominell skattesats i Norge (28%) som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag. Disse avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag er redusert i 1. kvartal 2002 i forhold til tilsvarende periode i 2001 som følge av reduserte negative resultatbidrag fra tilknyttede selskaper og reduserte underskudd i utenlandske datterselskaper. Resultat per aksje ble kr 0,27 mot kr -0,50 i tilsvarende periode i 2001.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble i 1. kvartal 2002 kr -19 mill. mot kr -130 mill. i samme periode i 2001. Forbedringen skyldes en mindre økning i arbeidskapital enn i tilsvarende periode i fjor. Konsernet har i 1. kvartal 2002 investert kr 126 mill. i varige og immaterielle eiendeler hvorav kr 49 mill. er finansiert gjennom en finansiell leieavtale. Konsernet har investert kr 108 mill. i aksjer og andeler hvorav kr 101 mill. er egenkapitalinnskudd i 20 Minutes France SAS. Netto rentebærende gjeld har i 1. kvartal 2002 økt med kr 228 mill til kr 1.624 mill. Totale likviditetsreserver utgjør ca. kr 1,7 mrd. per 31.03.2002. Konsernets egenkapitalandel var 33% ved utgangen av 1. kvartal 2002, sammenlignet med 32% ved årsskiftet.

Som følge av omlegging av virksomhetens karakter til hovedsakelig å være investeringer med bruk av ledig annonsekapasitet rapporteres European Media Venture (EMV) som en del av virksomhetsområdet Avis fra og med 1. kvartal 2002. Selskapets virksomhet er betydelig redusert i 2002. Ettersom virksomhetens karakter er endret er sammenligningstall for tidligere år, hvor EMV ble rapportert under virksomhetsområdet Multimedia, ikke omarbeidet. EMV hadde i 2001 driftsinntekter på kr 5 mill og et driftsresultat på kr -15 mill.

Fra og med 2002 rapporteres det tidligere virksomhetsområdet Multimedia (Schibsted Telecom, Bokkilden og andre) som en del av Annen virksomhet. Dette er begrunnet i endring av konsernets organisering og interne rapportering for styringsformål samt redusert aktivitetsnivå innenfor denne type virksomhet. Sammenligningstall for tidligere regnskapsår er omarbeidet.

Fremtidsutsikter

VG forventes å opprettholde sin klare lederposisjon på det norske løssalgsmarkedet i 2002. Aftonbladet merker at Expressen/GT/Kvällsposten øker sitt opplag noe, men forventer likevel å opprettholde en klar lederposisjon i det svenske løssalgsmarkedet i 2002. Svenska Dagbladet har en fortsatt god opplagsutvikling og det er positive forventninger til utviklingen fremover. Aftenposten ser også en del positive signaler i opplagsutviklingen. Selv om opplagsutviklingen totalt sett er bra, er det som følge av de fortsatt svake annonsemarkedene nøkterne forventninger til avisenes resultater fremover.

Mange aktører i TV/film-bransjen sliter. Schibsteds selskaper innenfor TV/Film øker imidlertid sin markedsposisjon og har fortsatt tro på en god utvikling fremover.

Ytterligere lønnsomhetsforbedrende tiltak vil løpende bli vurdert, og det vil fortsatt være fokus på konsernets kjernevirksomhet, produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet, samt kontantstrøm.

Presentasjon 1. kvartal 2002:

http://reports.huginonline.com/859163/103609.pdf

Rapport 1. kvartal 2002:

http://reports.huginonline.com/859168/103613.pdf

For pressemelding med tabeller, følg vedlagte link:

Attachments

Description
File