Nye tiltak Aftenposten

SCH , Published 02/12/2002 11:19:31

Aftenposten har i høst arbeidet med å identifisere tiltak som kan bedre Aftenpostens langsiktige lønnsomhet. Styret i Aftenposten har i dag diskutert prosjektgruppens forslag til nye tiltak for å bedre lønnsomheten i selskapet. Endelig beslutning vedrørende tiltakene vil bli tatt i Aftenpostens styremøte den 9. desember.
 
Tiltakene som nå er foreslått kan oppsummeres som følger:
 
Aftenposten konsern har en målsetning om å bedre lønnsomheten med ytterligere kr. 200 mill., hvorav ca. kr. 160 mill. er knyttet til kostnadsreduserende tiltak. Tiltakene vil gi en resultatforbedring i 2003 på kr. 80-90 mill. I tillegg vil eksisterende program medføre en resultatforbedring på kr. 30-40 mill. Resultatforbedringen for 2003 er basert på tall før inflasjon. Hoveddelen av de nye tiltakene skal være avsluttet innen utgangen av 2004. Programmet medfører en nedbemanning på 100 årsverk, og vil medføre inntil kr. 70 mill. i omstillingskostnader. Nedbemanningen søkes gjennomført ved bruk av sluttvederlag og førtidspensjoneringer. Effektivisering og modernisering i hele organisasjonen som følge av rasjonell produksjon og bedret utnyttelse av teknologi muliggjør nedbemanningen.
 
Aftenpostens multimediastrategi vil bli gjenstand for revurdering.
 
Forslaget omfatter flytting fra lokalene i Akersgt. 51 til mer egnede lokaler. De mest attraktive alternativene er å utvide leieavtale i VG-huset fra 3 til 4 etasjer i kombinasjon med Akersgt. 34/36 eller å flytte til Postgirobygget. Begge alternativer vil redusere selskapets husleiekostnader betydelig.
 
Det vil ikke bli endringer i Aftenpostens produktstruktur i denne omgang. Det vurderes imidlertid om ett av leggene i morgenutgaven skal endres til tabloidformat.
 
Kontaktperson:
Adm.dir. Olav Mugaas, Aftenposten, tlf. 2286 3512
 
 
Oslo, 2. desember 2002
 
Trond Berger

Konserndirektør økonomi og finans