Alma Media: Tilbudsdokumentdetaljer

Schibsted ASA (SCH) , Published 03/01/2005 17:04:02

Finske finansmyndigheter (The Finnish Financial Supervision Authority) har i dag godkjent tilbudsdokumentet vedrørende Schibsted ASAs frivillige tilbud på alle aksjene og ‘warrants’ i  Alma Media.
 
Tilbudsperioden for det frivillige tilbudet vil være fra 4. januar 2005 kl 0900 (finsk tid) til og med 31. januar 2005 1600 (finsk tid) såfremt ikke tilbudsperioden blir forlenget eller avbrutt.  
 
Tilbudsprisen for hver Alma Media serie I-aksje er EUR 11,40 og for hver Alma Media serie II-aksjer EUR 10,70. Pristilbudet for hver 1999A warrant er EUR 23,80 og for hver 1999B warrant EUR 20,48.
 
Schibsteds tilbud er underlagt følgende vilkår og forutsetninger:
 
1) Aksjer og warrants som utgjør mer enn en tredjedel av stemmerettene i Alma Media (fullt utvannet basis) skal med endelig virkning ha blitt tilbudt solgt til Schibsted.
2) Schibsted skal ha fått alle godkjennelser eller andre tillatelser som er nødvendig for å fullbyrde ervervet.
3) Schibsted skal ikke, etter dato for offentliggjøring av intensjonen om å lansere det frivillige tilbudet, ha mottatt informasjon om fakta eller omstendigheter som har medført, eller som sannsynligvis vil medføre eller innebære en ‘Material Adverse Change’ slik dette er definert i tilbudsdokumentet.
4) Schibsted skal ha fått muligheten til å gjennomføre en due diligence gjennomgang i Alma Media, og Schibsted skal ikke i denne gjennomgangen eller på annen måte ha funnet forhold som kan ha vesentlig negativ innvirkning på Alma Medias verdi eller finansielle posisjon. Due diligence-gjennomgangen krever samarbeid med styret i Alma Media; og
5) De gjennomsnittlig vektede prisene av Alma Media-aksjene på Helsinki Stock Exchange for de ti siste handledagene før tilbudet utløper (inkl. utløpsdag) skal ikke, for noen av aksjeklassene, overstige Schibsteds tilbudte priser i henhold til tilbudsdokumentet.
 
En aksjonær eller eier av warrant kan på et hvilken som helst tidspunkt før utgangen av tilbudsperioden eller den eventuelle forlengede tilbudsperioden, trekke tilbake en aksept av tilbud om å selge aksjer eller warrants i henhold til tilbudsdokumentet.
 
Den 21. desember 2004 anmodet Schibsted styret i Alma Media om en offentlig uttalelse om Schibsteds frivillige tilbud til aksjonærer og warrants-innehavere i Alma Media.
 
Det fullstendige tilbudsdokumentet vil være tilgjengelig på finsk og engelsk fra 4. januar 2005 på ICECAPITAL Securities Ltd., Keskuskatu 1 A, FI-00100 Helsinki, Finland; Carnegie Investment Bank AB Finland Branch, Eteläesplanadi 12, FI-00130 Helsinki, Finland; og på OMW way, Fabianinkatu 14, FI-00130 Helsinki, Finland, og på www.icecapital.fi, www.carnegie.fi.
 
Et engelsk sammendrag av vilkårene for det frivillige tilbudet er vedlagt denne meldingen.
 
Kontaktperson: Konserndirektør Økonomi/Finans Trond Berger – tel. 23106695 / 916 86 695.
 
 
Oslo, 3. januar 2005
Schibsted ASA
 
 
Elisabeth Blom Tindlund
Investor Relations Officer

Attachments