Delårsrapport 3. kvartal 2011

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/11/2011 07:00:00

Schibsted ASA (SCH) har i dag lagt frem sin rapport for 3. kvartal 2011, som viser driftsinntekter på 3,4 milliarder kroner. Det er en underliggende vekst på 5 prosent sammenlignet med samme periode i 2010. Annonseinntektene bidro med en vekst på 9 prosent. EBITDA i 3. kvartal var 531 millioner kroner, mot 567 millioner kroner i 3. kvartal 2010.

– Schibsted Media Group fikk et tilfredsstillende resultat for 3. kvartal 2011. Virksomhetene innenfor online rubrikk har fortsatt god vekst både i omsetning og resultat, på tross av økte investeringer i etableringer i nye markeder. Mediehusene har et noe svakere resultat i år sammenlignet med et svært godt 3. kvartal i fjor, men viser fortsatt gode marginer, tatt i betraktning den strukturelle nedgangen for løssalgsaviser. Vi har god fremgang for de nye markedsplassene vi lanserer online i Skandinavia, særlig takket være den gode drahjelp de får fra våre sterke online posisjoner fra både mediehusene og rubrikk virksomhetene, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

– De siste månedene har uroen i verdensøkonomien hatt innvirkning på utviklingen i våre viktigste annonsemarkeder. I Schibsted har vi i 3. kvartal opplevd forsiktig tilbakegang i annonseinntekter for våre papiraviser. Det strukturelle skiftet i retning av digitale medier fortsetter. Vi fortsetter vårt arbeid med styrking av våre redaksjonelle og kommersielle produkter kombinert med stram kostnadskontroll. I usikre tider er dette arbeidet enda viktigere enn ellers. I 3. kvartal annonserte vi tiltak som til sammen vil medføre redusert årlig kostnadsnivå på NOK 190-210 millioner, sier Ryssdal.

– De etablerte Online rubrikk-virksomhetene Finn, Blocket og Leboncoin fortsetter å vokse. Schibsteds internasjonale satsing på ekspansjon innenfor online rubrikk fortsetter. Vi er godt i gang med den brasilianske versjonen av vårt Blocket-konsept. I Italia, Østerrike og Malaysia er investeringsfasen i ferd med å nå slutten, og som markedsledere går vi snart over i en lønnsom fase, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal.

Hovedpunkter i 3. kvartal 2011
(Tall i parentes viser til samme periode i 2010)

Inntektsvekst og høye marginer i 3. kvartal

 • Underliggende økning i driftsinntekter var 5 prosent.
 • Konsernets EBITDA var i 3. kvartal 2011 NOK 531 mill. (NOK 567 mill.).  
 • Korrigert for økt investering Online rubrikk, var EBITDA NOK 575 mill.
 • Annonseinntektene steg underliggende 9 prosent, i første rekke drevet av sterk fremgang på internett.
 • Stabilt nivå for netto rentebærende gjeld sammenlignet med 2. kvartal 2011.

God inntjening og onlinevekst i mediehusene

 • Mediehus Skandinavia økte inntektene underliggende med 1 prosent i 3. kvartal. EBITDA-marginen var 13 prosent, noe som vurderes som et godt resultat sett i lys av fortsatt strukturell nedgang for løssalgsaviser.
 • Opplagsfall for løssalgsaviser kompenseres delvis av prisøkninger og kostnadsreduksjoner.
 • Kostnadsreduksjoner med en årlig effekt på NOK 190-210 mill. vedtatt i den skandinaviske avisvirksomheten. Effekten kommer i perioden 2012-2014, med hovedvekt i 2012.
 • God inntektsøkning og resultatforbedring for onlinaktivitetene i mediehusene. Særlig god vekst for nettbaserte forbrukertjenester innenfor e-handel og personlig finans i Sverige. Tilsvarende konsepter er i ferd med å bli etablert i Norge.

Sterk vekst og høye marginer for Online rubrikk

 • 18 prosent underliggende vekst i driftsinntekter for Online rubrikk.
 • Vekst i EBITDA for etablerte virksomheter i Schibsted Classified Media på 33 prosent.
 • Forsterket satsing på vekst i nye markeder for Schibsted Classified Media. Blocket-konseptet lansert i flere nye land i 3. kvartal 2011, herunder Brasil.
 • Vekstinitiativene belastet EBITDA med NOK 117 mill. i 3. kvartal. Det er NOK 44 mill. mer enn i 3. kvartal 2010, først og fremst som følge av økt markedsføring.
 • Leboncoin.fr fortsetter sin trafikk- og inntektsvekst, og er en av Europas største Online rubrikkvirksomheter.
 • Oppkjøp av markedslederen innenfor online rubrikk i Irland DoneDeal.ie.
 • Subito.it i Italia og Willhaben.at i Østerrike har styrket sine posisjoner som markedsledere, og er ventet å nå lønnsomhet i 4. kvartal 2011.
3. kv 3. kv      Pr. 3. kvartal Helår
2010 2011 (Mill. NOK) 2011 2010 2010
3 288 3 380 Driftsinntekter     10 634     10 061     13 768
567 531 Brutto driftsresultat (EBITDA) 1 661 1 637 2 199
412 397 Brutto driftsresultat etter avskrivninger og amortiseringer (EBITA)       1 256       1 187       1 611
        343 343 Ordinært resultat før skattekostnad       1 180       1 557       3 399
1,99 1,95 Resultat pr. aksje (EPS)        6,71       10,31       27,04
2,27 2,01 Justert resultat pr. aksje (EPS)        6,62        7,11        9,72
CAPEX 291 251 427
Kontantstrøm fra driftsaktiviteter pr. aksje (NOK) 9,84 10,07 18,78
Netto rentebærende gjeld 2 245 1 337 1 820
Netto rentebærende gjeld/EBITDA siste 12 måneder 1,0 0,6 0,8
Egenkapitalandel 39,2 % 41,5 % 42,4 %

Schibsted inviterer til analytiker- og pressekonferanse i Apotekergaten 10 11. november 2011 kl 09.00. Presentasjonen vil være direkteoverført som webcast på schibsted.no/ir.

Telefonkonferanse med spørsmål og svar knyttet til resultatene for 3. kvartal 2011 vil finne sted 11. november 2011 kl 14.00. Ring inn på følgende nummer:

Fra Norge: 800 56053
Internasjonalt: +44 (0)20 7136 2055
Konferansekode: 4086001

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans. Mobil: +47 916 86 695

Oslo, 11. november 2011
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør


 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12