Detaljer om fortrinnsrettsemisjon

Schibsted ASA (SCH) , Published 11/06/2009 13:42:31

I styremøte i Schibsted ASA (“Schibsted”) avholdt 11. juni 2009 ble følgende besluttet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen (“Fortrinnsrettsemisjonen”):
 
Fortrinnsrettsemisjonen og aksjeinformasjon:
 
Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er satt til NOK 34,00 per aksje. Tegningskursen representerer en rabatt på ca. 38 prosent mot den teoretiske kursen uten fortrinnsrett på NOK 55,18 basert på Schibsteds volumvektede gjennomsnittlige aksjekurs siden annonsering av Fortrinnsrettsemisjonen den 15. mai 2009 på NOK 67,89 (og en rabatt på ca 45 prosent mot den teoretiske kursen uten fortrinnsrett på NOK 62,13 basert på siste noterte kurs den 10. juni 2009 på NOK 79,00). Tegningskursen er fastsatt i samsvar med gjeldende markedspraksis for fortrinnsrettsemisjoner.
 
Det samlede antall nye aksjer som utstedes i Fortrinnsrettsemisjonen vil være 38 753 615. Bruttoprovenyet fra Fortrinnsrettsemisjonen vil være NOK 1 317 622 910.
 
Ved gjennomføring av Fortrinnsrettsemisjonen vil Schibsteds aksjekapital bli økt med NOK 38 753 615, fra NOK 69 250 000 til NOK 108 003 615, fordelt på 108 003 615 aksjer, hver pålydende NOK 1,00.
 
Aksjonærer i Schibsted per 11. juni 2009 (“registreringsdagen”) har fortrinnsrett til å tegne tre aksjer for hver femte aksje eid per 11. juni 2009. Schibsted eier 4 660 641 egne aksjer per 11. juni 2009. Det vil ikke bli utstedt tegningsretter på disse aksjene.
 
Hver aksje eid per registreringsdagen vil gi aksjonæren rett til å motta én omsettelig tegningsrett. Innehavere av tegningsretter vil gis fortrinnsrett til én (1) ny aksje for hver 1,67 fortrinnsrett. Handler i aksjer foretatt på eller før registreringsdagen, men som ikke er registrert i VPS innen tre handelsdager etter registreringsdagen (dvs ved avslutning av handel på Oslo Børs den 16. juni 2009) vil ikke bli hensyntatt i forbindelse med tildeling av tegningsretter.
 
Innehavere av tegningsretter kan tegne aksjer utover sin forholdsmessige fortrinnsrett (overtegning), og investorer som ikke har tegningsretter kan be om tegning av aksjer som ikke er tegnet basert på fortrinnsrett. Det gis ingen garanti for at nye aksjer vil bli tildelt for tegninger som ikke er basert på tegningsretter. 
 
Forventet tidsplan:
 
 
Tegningsrettene kan benyttes til å tegne nye aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen eller selges før utløpet av tegningsperioden. Ervervede tegningsretter gir samme rett til å tegne og få tildelt nye aksjer som tegningsretter tildelt aksjonærer på grunnlag av eierskap til aksjer per registreringsdagen. Tegningsretter som ikke benyttes til å tegne aksjer før utløpet av tegningsperioden vil ikke lenger ha noen verdi og vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren.  
 
Prospekt:
 
Prospektet for Fortrinnsrettsemisjonen forventes å bli offentliggjort den 18. juni 2009 og sendt til aksjonærene per registreringsdagen (dvs 11. juni 2009) samme dag. Prospektet må godkjennes av Oslo Børs før offentliggjøring. Det er planlagt at prospektet skal godkjennes for distribusjon også i Sverige i samsvar med reglene i EUs prospektdirektiv.
 
Fulltegningsgaranti:
 
Blommenholm Industrier AS (“Blommenholm”) og Folketrygdfondet, som til sammen eier ca 34,8 prosent av aksjene i Schibsted per 11. juni 2009, har forpliktet seg til å tegne det antall aksjer de har fortrinnsrett til i Fortrinnsrettsemisjonen. I tillegg har Schibsted inngått en avtale (“Garantiavtalen”) med J.P. Morgan Securities Ltd. og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslo Branch (“Garantistene”), hvor Garantistene, på visse vilkår og uten solidaransvar, har forpliktet seg til å garantere de resterende 65,2 prosent av de nye aksjene som tilbys i Fortrinnsrettsemisjonen.
 
Garantistenes forpliktelser i henhold til Garantiavtalen er gitt på visse vilkår som er normale for denne typen avtaler. Vilkårene inkluderer blant annet at Blommenholm og Folketrygfondet har tegnet og betalt for aksjer i samsvar med deres tegningsforpliktelse nevnt over, at de garantier og bekreftelser som er gitt i Garantiavtalen er korrekte og at visse øvrige normale vilkår er oppfylt. Garantistene kan si opp Garantiavtalen før gjennomføringsdatoen for Fortrinnsrettsemisjonen i visse situasjoner som er normale for denne type avtaler. Dette inkluderer dersom det oppstår en vesentlig negativ endring (finansielt eller annet) i Schibsted-konsernets virksomhet eller utsikter, eller dersom det oppstår visse endringer i blant annet nasjonale eller internasjonale politiske, finansielle eller økonomiske forhold. Hvis noen av disse vilkårene ikke er oppfylt eller noen av disse situasjonene inntreffer, eller Garantiavtalen sies opp før gjennomføringsdatoen, vil Fortrinnsrettsemisjonen, dersom den ikke er fulltegnet, bli trukket tilbake.
 
Annet:
 
Aksjonærer hjemmehørende i jurisdiksjoner hvor prospektet ikke kan distribueres og/eller med lovgivning som forbyr eller på annen måte begrenser adgangen til å tegne nye aksjer (“Ikke-kvalifiserte Personer”), kan ikke tegne nye aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen. Av tekniske årsaker vil en registrering som indikerer tildeling av tegningsretter bli foretatt på VPS-kontoen til alle aksjonærer, inkludert til Ikke-kvalifiserte Personer. Schibsted vil imidlertid gi instruks til SEB Enskilda AS (“Oppgjørsagenten”) om å trekke tilbake tegningsretter fra VPS-kontoene til aksjonærer som er identifisert som Ikke-kvalifiserte Personer. Aksjonærer som mener at deres tegningsretter har blitt trukket tilbake ubegrunnet må kontakte Oppgjørsagenten.
 
Oppgjørsagenten vil benytte kommersielt rimelige tiltak for å besørge at tegningsretter som er trukket tilbake fra VPS-kontoene til Ikke-kvalifiserte Personer blir solgt på vegne av, og til fordel for, Ikke-kvalifiserte Personer i løpet av tegningsperioden, forutsatt at Oppgjørsagenten kan selge aksjene til en pris som minst tilsvarer de forventede kostnadene relatert til salg av tegningsrettene. Nettoprovenyet fra slikt salg (etter fradrag for alle kostnader som påløper i forbindelse med salget) vil utbetales forholdsmessig til Ikke-kvalifiserte Personer ved å kreditere den bankkonto som er registrert i VPS for den enkelte Ikke-kvalifiserte Person, men slik at dersom nettoprovenyet til en Ikke-kvalifisert Person er mindre enn NOK 10 så vil beløpet tilfalle Schibsted. Det gis ingen garantier for at Oppgjørsagenten vil være i stand til å selge tegningsrettene med fortjeneste. Verken Schibsted eller Oppgjørsagenten vil besørge salg av tegningsretter som ikke benyttes før utløpet av tegningsperioden, med unntak for salg som nevnt over i forhold til Ikke-kvalifiserte Personer.
 
 
 
Oslo, 11. juni 2009
 
SCHIBSTED ASA