Effekter ved overgang til IFRS

Schibsted ASA (SCH) , Published 13/04/2005 11:36:52

Vedlagt følger Schibsteds redegjørelse for effektene av innføring av IFRS i konsern-regnskapet med virkning fra og med 1. kvartal 2005. Redegjørelsen inkluderer kvantifisering av endringer i egenkapital som følge av overgangen, samt omarbeidet resultatregnskap for 2004 i samsvar med IFRS. De vesentligste faktiske endringene i egenkapital og resultat er knyttet til de poster som er omtalt i tidligere informasjon om effekter av overgang til IFRS.
 
Konsernets egenkapital pr. 1.1.2004 reduseres med NOK 59 mill. sammenlignet med tidligere rapportert egenkapital pr. 31.12.2003 som følge av overgang til IFRS. Endringene er hovedsakelig knyttet til periodisering av utbytte samt endring i pensjonsforpliktelser. Tilsvarende øker konsernets egenkapital pr 31.12.2004 med NOK 35 mill. sammenlignet med tidligere rapportert egenkapital pr 31.12.2004. Endringene er hovedsakelig knyttet til utbytte, pensjonsforpliktelser samt balanseført verdi av goodwill.
 
Årsresultat for 2004 øker fra tidligere rapportert NOK 241 mill. til NOK 313 mill. i omarbeidet resultat i henhold til IFRS for 2004. Endringene er hovedsakelig knyttet til bortfall av goodwillavskrivning.
 
Ved omarbeidelse av kvartalsvise resultater for 2004 i henhold til IFRS er periodisering av feriepenger endret. Driftsresultatet for året er upåvirket, men 2. kvartal 2004 er belastet med NOK 62 mill. og 3. kvartal 2004 er tilsvarende forbedret med NOK 62 mill.
 
Inntekt fra tilknyttede selskaper som er strategiske investeringer knyttet til drift, har i henhold til NGAAP vært klassifisert som finanspost, men vil bli inkludert i driftsresultatet etter IFRS.
 
Kontaktperson: Trond Berger, tlf. 23 10 66 00 / 23 10 66 95
 
 
 
Oslo, 13. april 2005
Schibsted ASA
 
 
 
Trond Berger
Konserndirektør Økonomi/Finans

Attachments