Endring av regnskapsprinsipper

Schibsted ASA (SCH) , Published 07/08/2003 10:06:28

Schibsted ASA har i forbindelse med rapportering av resultat for første halvår 2003 besluttet å endre regnskapsprinsipp for behandling av valutaeffekter. Selskapet har tidligere løpende resultatført all agio / disagio knyttet til fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Med virkning fra 2. kvartal 2003 vil agio / disagio knyttet til gjeld som sikrer investeringer i utenlandske enheter bli behandlet som omregningsdifferanser og ført mot egenkapitalen. Prinsippendringen vil medføre at Schibsted i 2 kvartal 2003 og fremtidige perioder vil nøytralisere store deler av regnskapsmessig eksponering for valutakursendringer. Av hensyn til sammenliknbarhet vil tidligere perioders regnskap bli omarbeidet, og store deler av valutagevinst og -tap på finansresultatet vil bli nøytralisert sammenlignet med hva som tidligere er rapportert.
 
 
 
Oslo, 7. august 2003
SCHIBSTED ASA
 
 
Gisle Glück Evensen
Investor Relations