Foreløpig Konsernregnskap 31.12.2003

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/02/2004 16:13:49

Informasjon på Internett
Schibsteds årsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
 • Schibsteds hjemmeside:      http://www.schibsted.no/investor_relations/
 • HUGIN Online:      http://www.huginonline.no/SCH
 •  
  Økonomi
  Schibsteds driftsinntekter i 4. kvartal 2003 er kr 2.326 mill., en økning på kr 271 mill. i forhold til samme periode i 2002. Driftsresultat (EBITA) øker til kr 196 mill. (kr 136 mill.) Fremgangen i kvartalet kan i stor grad tilskrives gode resultater fra Aftonbladet og Metronome Film & Television.
   
  Andre inntekter og kostnader på kr -17 mill. (8 mill.) relaterer seg til restrukturering i Norge og Sverige.
   
  Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 4. kvartal 2003 kr 29 mill. (kr 27 mill.) 20 Minutter og regionavisene leverer bedre resultater sammenlignet med 2002, mens TV 2 hadde en svakere avslutning på året.
   
  Finansielle poster i 4. kvartal 2003 ble kr -27 mill. (-57 mill.) Lavere rentenivå har sammen med redusert rentebærende gjeld, gitt lavere rentekostnader i 4. kvartal med kr 5 mill. Konsernets aksjeportefølje er i 4. kvartal nedskrevet med kr 9 mill. (kr 32 mill.) Schibsted har med virkning fra 2. kvartal 2003 behandlet valutagevinster og -tap knyttet til gjeld som sikrer investering i utenlandsk enhet som omregningsdifferanser, som føres mot egenkapitalen. Tidligere perioders regnskaper er omarbeidet.
   
  Konsernet har i løpet av oktober 2003 utstedet obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet for til sammen kr 900 mill. for å kompensere for reduksjonen i lånerammen på eksisterende lånefasilitet. Lånefasiliteten er ved utgangen av desember 2003 på USD 180 mill., og forfaller i sin helhet i oktober 2004. Fasiliteten vil i løpet av våren 2004 bli erstattet av en ny fasilitet. Rentebærende gjeld er ved utgangen av 2003 kr 1,6 mrd. (kr 1,7 mrd.) Nedbetaling av langsiktig gjeld har medført lavere rentekostnader, som sammen med redusert rentenivå har gitt lavere netto rentekostnader i 2003 med kr 45 mill. Netto rentebærende gjeld er redusert til kr 734 mill. (kr 1.002 mill.), til tross for kjøp av egne aksjer, utbetaling av utbytte i mai og kjøp av aksjer i Blocket. Totale likviditetsreserver for konsernet utgjør ca. kr 2,0 mrd. ved utgangen av 2003.
   
  Konsernets driftsinntekter i 2003 ble kr 8.555 mill. (kr 7.872 mill.), hvorav ca. kr 200 mill. skyldes svekkelse av NOK i forhold til SEK. Driftsresultatet (EBITA) viser en forbedring fra kr 549 mill. til kr 779 mill. Svekket NOK gir en positiv effekt, ca. kr 10 mill., på driftsresultatet. Ordinært resultat før skattekostnad er kr 681 mill. (kr 271 mill.) Skattekostnaden i 2003 ble kr 197 mill. (kr 115 mill.) Som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag, vil konsernets skattekostnad kunne avvike fra nominell skattesats i Norge på 28 %. Avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper, hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Som følge av forbedret resultat, redusert underskudd i utenlandske datterselskap og positivt bidrag fra tilknyttede selskap, er konsernets skatteprosent redusert til 29 % i 2. halvår 2003. Resultat per aksje, og utvannet resultat per aksje, ble begge kr 6,92 (kr 2,26).
   
  Konsernet har per 4. kvartal 2003 investert kr 263 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, og kr 209 mill. i aksjer og andeler, hvorav Blocket AB utgjør kr 170 mill. (SEK 183 mill.) Avtalen som ble inngått med Express Zeitung AG i 1. kvartal 2003, vedrørende salg av 20 Minuten (Schweiz) AG, ble fullført i 4. kvartal 2003. Avtalen medfører salg i tre steg, med 49,5 % i første steg, 25,25 % i andre og 25,25 % i tredje og siste steg. Prisen på steg 2 og 3 vil være avhengig av resultatene i 20 Minuten (Schweiz) AG i henholdsvis 2005 og 2006.
   
  Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1 490 518 egne aksjer, hvorav 405 000 i 1. kvartal 2003. I 3. kvartal 2003 ble det i forbindelse med et tilbud til de ansatte om å kjøpe aksjer til en rabattert kurs, solgt 47 482 aksjer til Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp, til kurs kr 100,- per aksje.
   
  Konsernets egenkapitalandel var 36,6 % ved utgangen av 2003 (34,1 %), egne aksjer utgjør ca. 2 %. Egenkapitalen er redusert fra 3. kvartal (40,6 %). Det skyldes avsetning til utbytte for 2003. Styret vil foreslå overfor Generalforsamlingen en utbytteutdeling på kr 3,00 per aksje i 2003 (kr 2,00).
   
  Fremtidsutsikter
  I Norge er det en positiv trend for merkevareannonsering. Stillingsannonser viser tegn til svak positiv oppgang, mens det for eiendomsmarkedet forventes et visst fall fra et høyt nivå i 2003.
   
  Som en følge av fortsatt inntektsfall i Aftenposten er det behov for omfattende nye tiltak på kostnads- og inntektssiden utover eksisterende program. Parallelt vil det arbeides for en betydelig marginforbedring på 2 – 3 års sikt. Tiltakene vil bestemmes av den produkt- og leserstrategi som velges for å styrke posisjonen i lesermarkedet. Tiltakene vil bli kommunisert ved fremleggelsen av regnskapet for 1. kvartal 2004. Tiltakene kan medføre restruktureringsavsetninger i 2004.
   
  I 2004 forventes løssalgsavisene å opprettholde sine sterke posisjoner, med et stabilt høyt opplag.
   
  Annonsemarkedet i Sverige viser tegn til svak oppgang, med unntak for stillingsmarkedet, hvor en oppgang forventes mot slutten av året eller i begynnelsen av 2005.
   
  Veksten innenfor Internett annonsering forventes å være høy også i 2004. Det knyttes forventninger til oppkjøp av rubrikktjenesten www.blocket.se. FINN har i løpet av året fornyet avtalen med Eiendomsmeglergruppen, som har ca. 40 % av boligmarkedet i Norge, om å legge ut alle sine eiendommer på www.finn.no de neste tre årene.
   
  Utsiktene for Metronome Film & Television vurderes som gode. Ordresituasjonen for TV produksjon er god for 1. halvår 2004. DVD markedets sterke vekst forventes å fortsette inn i 2004.
   
  Fokus for 20 Minutter vil i 2004 fortsatt være lønnsomhet i eksisterende operasjoner. Det planlegges lansering av 20 Minutter i Lille, Lyon og Marseille i løpet av 1. kvartal 2004. For Spania og Sveits er det knyttet forventninger sett opp mot gode lesertallsmålinger som gir seg utslag i større markedsandeler og høyere annonsepriser. Samtidig forventes det at annonsemarkedene vil bedre seg noe i løpet av 2004.
  Konsernet har i 2003 ytterligere forbedret sin finansielle fleksibilitet og er godt posisjonert for videre vekst. I forbindelse med gjennomgang av konsernets strategi forventes det at veksten vil skje både organisk og gjennom oppkjøp.  Konsernets sterke posisjon og konkurransefortrinn vil være utgangspunktet for veksten og oppkjøp skal komplettere og styrke nåværende posisjoner. Vekststrategi og nye prosjekter vil bli vurdert opp mot konsernets finansielle mål.
   
  ***
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:  http://hugin.info/131/R/934228/128766.pdf
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: http://hugin.info/131/R/934227/128765.pdf