Foreløpig konsernregnskap per 31.12.2004

Schibsted ASA (SCH) , Published 10/02/2005 16:31:39

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.12.2004. Vedlagt følger foreløpig årsresultat med kommentarer.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds årsresultat og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
 • Schibsteds hjemmeside:                   http://www.schibsted.no/no/
 •  
 • HUGIN Online:                   http://www.huginonline.no/SCH
 •  
  Hovedpunkter
 • Driftsresultatet (EBITA) er for 4. kvartal og for året som helhet konsernets beste noensinne. 
 • Aftonbladet fortsetter å levere sterke tall, og går i 4. kvartal for første gang forbi VG i nominelt resultat.
 • VG opprettholder sterke resultater til tross for opplagsfall for de norske løssalgsavisene i 2004.
 • 20 Minutter fortsetter fremgangen og leverer en driftsmargin (EBITA) på 19 % i 4. kvartal. Salget av 20 Minutter i Sveits forventes å gi Schibsted gevinst på ca kr 200 mill. i 1. kvartal 2005.
 • Annonsemarkedet utvikler seg positivt, hovedsakelig som følge av bedring i stillingsmarkedet, og Aftenposten fortsetter å vise en betydelig forbedring i resultatene.
 • Nettaktivitetene leverer sterke tall og utgjør i 4. kvartal 15 % av konsernets driftsresultat (EBITA).
 • Schibsted går inn i det svenske katalogmarkedet gjennom Aftonbladets kjøp av Hitta.se (TA Teleadress Information Holding AB).
 • 4. kvartal har vært et svakt kvartal for konsernets TV & Film selskaper, mens Schibsted Forlagene opprettholder gode resultater. 
 • Schibsted har styrket posisjonen i det nordiske TV-markedet hvor det forventes strukturelle endringer fremover.
 • Det er foretatt nedskrivninger på goodwill i Sandrew Metronome og på bokførte verdier i Tidningstryckarna.
 • Styrets forslag til utbytte for 2004 er kr 3,25 per aksje.
 •  
  4. kv. 2003
  4. kv. 2004
  NOK mill.
  2004
  2003
  2 326
  2 760
  Driftsinntekter
  9 690
  8 555
  196
  267
  Driftsresultat (EBITA)
  884
  779
  (33)
  (399)
  Andre poster inkl. GW
  (558)
  (78)
  163
  (132)
  Driftsresultat (EBIT)
  326
  701
  165
  (101)
  Resultat før skatt
  412
  681
  1,84
  2,31
  EPS (kr) før nedskr.
  6,84
  6,92
  1,84
  (1,98)
  EPS (kr)
  2,55
  6,92
   
   
   
  Konsernresultat
  Konsernets driftsinntekter øker i 4. kvartal med kr 434 mill. sammenlignet med tilsvarende periode i 2003. Konsernets driftsresultat (EBITA) i 4. kvartal viser en fremgang på 36 % sammenlignet med 2003 og er konsernets beste 4. kvartal noensinne.
   
  Finansielle forhold
  Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 4. kvartal kr 39 mill. (kr 29 mill.) Økningen fra 2003 skyldes bedre resultat fra TV 2 og overgang fra tilknyttet selskap til datterselskap for 20 Minutter.
   
  Finansielle poster ble i 4. kvartal kr -8 mill. (kr -27 mill.) Netto andre finansinntekter har økt med kr 16 mill. som følge av mottatte utbytte og kursoppgang fra diverse aksjeinvesteringer.
   
  Siden årsskiftet 2003/2004 er konsernets netto rentebærende gjeld økt med kr 508 mill. Totale likviditetsreserver for konsernet utgjør ca kr 2,5 mrd. ved utgangen av 4. kvartal.
   
  Konsernets skattekostnad er 41,5 %. I delårsrapporteringen frem til og med 3. kvartal 2004 har det vært lagt til grunn en effektiv skatteprosent på 30 %. Effektiv skatteprosent for 2004, korrigert for spesielle forhold i 4 kvartal, ligger fremdeles på ca 30 %. Det er to spesielle forhold i 4. kvartal 2004 som påvirker skatteprosenten i 2004:
   
  Nedskrivningen av goodwillposten som Schibsted har mot Sandrew Metronome på totalt kr 72 mill. gir ikke effekt på konsernets skattekostnad og øker den effektive skatteprosenten.
   
  Skattereformen medfører at tidligere balanseførte skattefordeler knyttet til nedskrivning av aksjer er kostnadsført.
   
  Konsernet har i 4. kvartal 2004 investert kr 84 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, og kr 420 mill. i aksjer og andeler, hvor den største posten relaterer seg til kjøp av aksjer i svensk TV4. 
   
  Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1.320.470 egne aksjer. Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå en utbytteutdeling på kr 3,25 per aksje (kr 3,00). Konsernets egenkapitalandel var ved utgangen av 4. kvartal 2004 32,7 % (36,6 %).
   
  Schibsted vil fra 1. kvartal 2005 presentere regnskap i samsvar med IFRS. Det vises til delårsrapport for 3. kvartal 2004 vedrørende vesentlige effekter for resultat og egenkapital av avvik mellom IFRS og gjeldende regnskapsprinsipper. Faktiske endringer i egenkapital og resultat for 2004 vil bli informert om før fremleggelse av delårsrapport for 1. kvartal 2005.
   
  Fremtidsutsikter
  Aftenpostens overgang til tabloid format ved årsskiftet er godt mottatt av avisens lesere og forventningene til opplagsutviklingen er positive, noe som også understøttes av antall nye prøveabonnementer. Den største utfordringen på annonsesiden for avisen er utviklingen i eiendomsmarkedet.
   
  Løssalgsavisene i Norge hadde opplagsfall i 2004. VG vurderer løpende tiltak for å snu opplagsutviklingen fremover.
   
  For Aftonbladet forventes en fortsatt sterk markedsposisjon og gode resultater både for avisen og for selskapets nettaktiviteter. Svenska Dagbladet ser en bedring i annonseinntektene fremover, samtidig som opplagsinntektene opprettholdes.
   
  Schibsted solgte i januar 2005 sin eierandel på 50,5 % av 20 Minutter i Sveits til Tamedia før opprinnelig avtalt. Schibsted vil fremover fokusere på videreutvikling av 20 Minutter-konseptet i Spania og Frankrike. 20 Minutter ble lansert i Malaga 14. januar og vil i løpet av mars bli lansert i Nantes. Konkurransen forventes å øke i tiden fremover. I Spania lanserte nylig Recoletos konkurrenten “Que!”, og 20 Minutter merker allerede press på annonseprisene. Som følge av lansering i flere byer og online-satsing, forventes et nullresultat (EBITA) for 20 Minutter i 2005.
   
  Konsernets nettaktiviteter vil trolig ha en fortsatt sterk utvikling fremover. Investeringen i det svenske katalogmarkedet (Hitta.se) belaster regnskapet på kort sikt, men ventes å gi en betydelig verdiskapning over tid.
   
  Sandrew Metronome vil få et tøft år i 2005, som følge av omstillingen etter tapet av distribusjonsavtalen med Warner og som følge av at det svenske Konkurrensverket har sagt nei til salg av den svenske kinovirksomheten.
   
  For Metronome ser utsiktene noe bedre ut med godt ordregrunnlag, og for forlagene forventes fortsatt gode resultater fremover.
   
  Schibsted har økt sin eierandel innenfor TV gjennom kjøp i svenske TV4 til totalt 20,8 % pluss opsjoner og har derved styrket sin posisjon innen det nordiske TV-markedet, til tross for at Schibsted ikke nådde frem med det frivillige budet på Alma Media. Konsernets hovedstrategi og finansielle måltall opprettholdes. Konsernet er fortsatt godt posisjonert for videre vekst, og nye strategiske initiativ vurderes løpende
   
   

  Oslo, 10. februar 2005

   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link: 
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: