Justering av vilkår for opsjonsprogram

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/05/2010 08:59:00

Schibsteds ordinære generalforsamling 2010 vedtok endring av vilkårene for konsernets opsjonsordning for å justere for effekten av fortrinnsrettsemisjonen som ble gjennomført i juli 2009. Justering av antall aksjer pr. opsjon og innløsningskurs er gjort i samsvar med Børsens Derivatregelverk, slik at verdien av opsjonene opprettholdes etter emisjonen.

 

Etter justeringen gir hver opsjon rett til å kjøpe 1,256 aksjer. Innløsningskurs er justert med en faktor på 0,797065. Det samme gjelder maksimalkurs (gjelder 2009- og 2008-programmet). Øvrige vilkår for opsjonsprogrammet er uendret.

 

Totalt utestående antall opsjoner for Schibsted er 537 500, som gir rett til innløsning i 675 100 aksjer. Schibsted eier 4 700 141 egne aksjer, hvorav 4 660 641 er eid av Schibsted ASA, mens 69 500 er eid gjennom datterselskapet Bergens Tidende AS.

 

Vedlagt følger oversikt over primærinnsideres beholdning av opsjoner, justert innløsningskurs og maksimalkurs, samt aksjebeholdning.

 

 

Oslo, 25. mai 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments