historiske data

Justert rapporteringsformat , Published 21/03/2014 12:15:00

Som varslet i forbindelse med resultatfremleggelsen for 4. kvartal 2013 vil Schibsted Media Group justere rapporteringsformatet fra og med rapporten for 1. kvartal 2014.

Hovedendringen er at Schibsted ikke lenger vil fordele EBITDA mellom print- og online-aviser i mediehusene. Bakgrunnen er at det er blitt mindre relevant å allokere kostnader til print og online-aviser etter hvert som avisene har endret sin operasjonelle modell og blir styrt som integrerte enheter uavhengig av publiseringsplattform.

Schibsted Sverige mediehus har dessuten gjennomført en reorganisering, og dannet en enhet som kalles Publishing. Her inngår Aftonbladet, Svenska Dagbladet (SvD) og visse enheter fra Schibsted Growth (Tillväxtmedier). Dette er nå reflektert i rapporteringsformatet for Schibsted Sverige.

I den vedlagte PDF’en er kvartalstall fra og med 1. kvartal 2011 til og med 4. kvartal 2013 omarbeidet for å reflektere det nye rapporteringsformatet. Excel-format av de samme tabellene og flere detaljer i forbindelse med det nye rapporteringsformatet kan lastes ned her: www.schibsted.com/newreportingformat

Kontaktperson:
Jo Christian Steigedal, IR-direktør. Mobil: +47 415 08 733

Oslo,21. Mars 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12