Kapitalmarkedsdag 2008

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/09/2008 08:00:00

 
Utvalgte hovedelementer i presentasjonene er følgende:
 
  • Schibsteds tredelte strategi videreføres. For det første skal selskapet bygge dominerende markedsposisjoner gjennom satsing på mediehus. I tillegg arbeides det etter en produktstrategi der enkeltkonsepter skal etableres frittstående i utvalgte markeder. Det tredje elementet er oppbygging av kompetanse og evner i europeisk toppklasse. Selskapet er i ferd med å etablere et program for Kontinuerlig Forbedring (“Lean”) som skal forbedre arbeidsprosesser og øke effektiviteten i konsernet.
  • Schibsted er den største aktøren innenfor online rubrikktjenester i Europa, og fortsetter den offensive satsingen her og i enkelte andre markeder. Online rubrikktjenester har stort potensial for vekst, og sterke nummer én-posisjoner har høy lønnsomhet. Veksten skal både komme gjennom økt fokus, videreutvikling av eksisterende virksomheter, nyetableringer basert på velfungerende forretningsmodeller og målrettede oppkjøp i nøkkelmarkeder.
  • Aftenposten lanserer lønnsomhetsprogram som skal redusere årlige kostnader i papiravisen med i størrelsesorden 100 millioner kroner innen 2011. Minimum 50 millioner av kostnadsreduksjonene vil bli realisert i 2009. Kostnadsreduksjonene vil medføre engangs restruktureringskostnader på 60-70 millioner kroner, i første rekke knyttet til frivillige nedbemanningstiltak. Det er et mål å gjennomføre så mye som mulig av nedbemanningen i løpet av 2009. Det er ikke ventet oppsigelser. I tillegg til det beskrevne programmet foreligger det i tillegg ambisjoner om at rundt 60 millioner kroner i kostnadskutt kan realiseres innen 2011 gjennom ytterligere tiltak.
  • På grunn av nåværende markedssituasjon er børsnoteringen av Media Norge utsatt. Det jobbes med å se på en ny tidslinje for en videre prosess knyttet til Media Norge.
  • Schibsteds overordnede vekststrategi følger to hovedlinjer. Det ene er organiske vekstinitiativer, som i 2008 vil koste 300-350 millioner kroner. I 2009 vil de viktigste satsingene skje innenfor online rubrikktjenester, online katalogvirksomhet og nettaviser. Et normalisert nivå for investering i organiske initiativer vil være 200-300 millioner kroner. I tillegg har den senere tids utvikling i finansmarkedene ført til at Schibsted har bedre mulighet til å gjøre lønnsomme oppkjøp enn det som har vært tilfelle tidligere. Eventuelle oppkjøp vil i hovedsak skje innenfor internettvirksomhet eller innenfor virksomhet som kan skape grunnlag for utvikling av internettvirksomhet.
 
Trading Update
I Norge har annonsemarkedene i de volatile sommermånedene så langt vært moderat svakere enn i samme periode i fjor. Spesielt gjelder dette eiendomsmarkedet i Aftenposten.
 
I Sverige er det så langt i sommermånedene ingen vesentlig endring sammenlignet med trenden tidligere i 2008.
 
Det spanske markedet er fortsatt makroøkonomisk utfordrende. I Schibsteds onlinevirksomheter i Spania forventes det en vekst i 3. kvartal mellom 15 og 25 prosent. På det nåværende tidspunkt forventes det i InfoJobs et nysalg i tredje kvartal på nivå med samme periode i fjoråret.
 
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
 
Oslo, 12. september 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør