Konsernregnskap per 30.6.2003

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/08/2003 16:10:04

Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
Økonomi
Schibsteds driftsinntekter i 2. kvartal 2003 var kr 2.169 mill., en økning på kr 204 mill. i forhold til samme periode i 2002. Driftsresultat (EBITA) øker fra kr 203 mill. i 2. kvartal 2002, til kr 288 mill. i 2. kvartal 2003. Fremgangen kan i stor grad tilskrives økte inntekter innenfor samtlige virksomhets områder, og lavere kostnadsnivåer etablert i avisene og multimediavirksomheten.
 
Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 2. kvartal 2003 kr 27 mill. Forbedringen på kr 26 mill. fra samme periode i fjor skyldes bedrede resultater fra regionavisene, den positive utviklingen i 20 Minutter og gode resultater fra TV2.
 
Finansielle poster i 2. kvartal 2003 ble kr -6 mill. (kr -40 mill.) Schibsted har med virkning fra 2. kvartal 2003 endret regnskapsprinsipp for behandling av valuta. Schibsted har tidligere løpende resultatført alle valutagevinster og -tap knyttet til fordringer og gjeld i utenlandsk valuta. Med virkning fra 2. kvartal 2003 behandles valutagevinster og -tap knyttet til gjeld som sikrer investering i utenlandsk enhet som omregningsdifferanser, som føres mot egenkapitalen. Prinsippendringen medfører en betydelig reduksjon i konsernets resultatførte valutagevinster og -tap, grunnet reduksjon i regnskapsmessig valutaeksponering. Tidligere perioders regnskaper er omarbeidet for sammenligningsformål.
 
Rentebærende gjeld er i 2. kvartal 2003 redusert til kr 1,5 mrd. (kr 2,1 mrd.) Nedbetaling av langsiktig gjeld sammen med redusert rentenivå, har redusert rentekostnadene med ca. kr 20 mill. i 1. halvår 2003. Netto rentebærende gjeld er uendret fra årsskiftet, til tross for kjøp av egne aksjer, utbetaling av utbytte i mai og normal sesongmessig økning i arbeidskapital. Totale likviditetsreserver for konsernet, utgjør ca. kr 1,4 mrd. per 30.6.2003.
 
Konsernets driftsinntekter for 1. halvår 2003 ble kr 4.198 mill. (kr 3.954 mill.) Driftsresultatet (EBITA) viser en forbedring fra kr 332 mill. i 1. halvår 2002, til kr 466 mill i 1. halvår 2003. Ordinært resultat før skattekostnad er kr 420 mill. i 1. halvår 2003 (kr 201 mill.) Skattekostnaden per 2. kvartal 2003 er beregnet til kr 130 mill. (kr 87 mill.) og periodens resultat ble kr 290 mill. (kr 114 mill.) Som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag vil konsernets skattekostnad kunne avvike vesentlig fra nominell skattesats i Norge på 28 %. Avvikene vil hovedsakelig være relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Som følge av et forbedret resultat, reduserte underskudd i utenlandske datterselskap og positive bidrag fra tilknyttede selskap er konsernets skatteprosent redusert til 31 % per 30.6.2003.
 
Konsernet har i 1. halvår 2003 investert kr 144 mill. (kr 206 mill.) i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, og kr 12 mill.(kr 117 mill.) i aksjer og andeler. Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1.538.000 egne aksjer, hvorav 405.000 aksjer er ervervet i 1. kvartal 2003. Konsernets egenkapitalandel var 39,7 % ved utgangen av 2. kvartal 2003, mot 34,1 % ved årsskiftet.
 
Fremtidsutsikter
Markedet for rubrikkannonser viser så langt ingen tegn til bedring. Både TV, Internett og detaljist- og merkevareannonsering i avis har en positiv utvikling. Tabloidavisene forventes å opprettholde sine klare lederposisjoner i løssalgsmarkedet i henholdsvis Norge og Sverige. Svenska Dagbladet møter gode opplagstall fra 2002, og det vil trolig ikke bli vekst i opplaget i 2003. Til tross for dette, forventes Svenska Dagbladet å oppnå positivt driftsresultat for året som helhet.
 
Den svake utviklingen i rubrikkannonser for Aftenposten avis medfører lavere inntekter enn forventet, på tross av kraftig vekst for FINN.no. Ytterligere fall vil bli møtt med nye tiltak. Avisområdet totalt forventes å levere vesentlig bedre driftsresultat i 2003 sammenlignet med 2002. 3. kvartal er imidlertid et svakt kvartal for Schibsted generelt og for Aftenposten spesielt, på grunn av sesongmessige svingninger.
 
Omsetningsvekst for de store kommersielle TV-kanaler i Norden, vil resultere i økt aktivitet for Metronome innen produksjon av TV-programmer.  I tillegg vil en god annonseinngang for TV 2 bidra til et vesentlig bedre resultat fra TV/Film-området i 2003.
 
Schibsted vil fortsette å fokusere på bedret lønnsomhet og kontantstrøm innen alle virksomhetsområdene med sikte på ytterligere å forbedre konsernets finansielle fleksibilitet og handlefrihet.
 
Oslo, 14. august 2003
 
 
Rapporten kan lastes ned fra følgende link:
 
Presentasjon av 2. kvartal kan lastes ned fra følgende link: