Konsernregnskap per 30.6.2004

Schibsted ASA (SCH) , Published 12/08/2004 16:28:55

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.6.2004. Vedlagt følger delårsrapport –
2. kvartal 2004.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 •       Schibsteds hjemmeside:   http://www.schibsted.no/no/investorrelations/
 •       Webcast:                           http://www.imarkedet.no/schibsted/schibsted0204/schibsted.html
 •       HUGIN Online:                http://www.huginonline.no/SCH
 •  
  (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2003.)
   
  Økonomi
  Schibsteds driftsinntekter i 2. kvartal er kr 2.324 mill., en økning på kr 155 mill. i forhold til samme periode i 2003. Korrigert for kursendringer, hovedsakelig SEK, er den reelle økningen i inntekter på kr 120 mill. Aftonbladet og 20 Minutter forklarer inntektsøkningen, mens virksomhetsområdet TV/Film har hatt en inntektsnedgang. Streiken som rammet avisene i mai har gitt en inntektsreduksjon på i overkant av kr 80 mill.
   
  Driftsresultatet (EBITA) ble i 2. kvartal kr 270 mill. (kr 288 mill.)
   
  Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 2. kvartal kr 71 mill. (kr 27 mill.) Økningen fra 2003 skyldes en gevinst på kr 48 mill. ved salg av BiljettDirekt Ticnet i mai, bedre resultat fra regionavisene og overgang fra tilknyttet selskap til datterselskap for 20 Minutter. Fra 1. mars 2004 inngår 20 Minutter som datterselskap i konsernet. Resultatandel for januar og februar inngår i inntekt fra tilknyttet selskap.
   
  Finansielle poster i 2. kvartal ble kr -16 mill. (kr -6 mill.) Siden årsskiftet er konsernets netto rentebærende gjeld økt med kr 0,5 mrd. til kr 1,3 mrd., hovedsaklig som følge av kjøpet av 20 Minutter og utbetaling av utbytte i mai. Totale likviditetsreserver for konsernet utgjør ca. kr 1,8 mrd. ved utgangen av 2. kvartal. Konsernet har inngått en ny syndikert flervaluta lånefasilitet med en total låneramme på EUR 250 mill. Fasiliteten er tilgjengelig fra 31. juli 2004 og erstatter selskapets nåværende fasilitet på USD 180 mill. Dette øker konsernets likviditetsreserve med kr 860 mill. til ca. kr 2,7 mrd.
   
  Schibsteds driftsinntekter for 1. halvår er kr 4,6 mrd. (kr 4,2 mrd.) og driftsresultat (EBITA) kr 452 mill. (kr 466 mill.) Ordinært resultat før skattekostnad er kr 344 mill. (kr 420 mill.) Skattekostnaden per 2. kvartal er kr 103 mill. (kr 130 mill.) Som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag, vil konsernets skattekostnad kunne avvike fra nominell skattesats i Norge på 28 %. Avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper, hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Resultat per aksje, og utvannet resultat per aksje, ble begge kr 3,00 (kr 4,05).
   
  Konsernet har i 2. kvartal investert kr 42 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, og kr 141 mill. i aksjer og andeler. Schibsted har gjennom datterselskapene Aftenposten og Schibsted Multimedia kjøpt 100 % av selskapet Retriever AB for SEK 48 mill. Aftonbladet og FINN kjøpte i juni aksjer i Byt Bil Nordic AB for SEK 27,6 mill. Konsernets eierandel i Byt Bil Nordic AB er etter dette 92 %. 20 Min Holding har i 2. kvartal innløst en opsjon på ca 30 % av aksjene i Multiprensa Holding SL, som er morselskapet for virksomheten til 20 Minutter i Spania. Innløsningen innebar en investering på ca EUR 7,8 mill.
   
  Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1.430.518 egne aksjer.
  Konsernets egenkapitalandel var ved utgangen av 2. kvartal 36,6 % (39,7 %).
   
  Fremtidsutsikter
  3. kvartal er normalt et sesongmessig svakt kvartal for abonnementsavisene og 20 Minutter som følge av ferieavvikling. Veksten fremover forventes å fortsette for 20 Minutter, og det planlegges nylanseringer i løpet av 3. kvartal i Frankrike.
   
  Det er positive forventninger til Aftenposten fremover i forbindelse med omleggingen til tabloid, samt et noe bedre marked for stillingsannonser. Det forventes at tabloidavisene vil fortsette å levere sterke resultater fremover.
   
  Nettavisene og Schibsteds nettposisjoner har hatt en kraftig økning i annonseinntektene i 1. halvår sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Denne utviklingen forventes å fortsette, men samtidig ventes økt konkurranse.
   
  TV, Film & Forlag leverte et svakt 2. kvartal, men forventes å bedre resultatene i 2. halvår. 
   
  Konsernet er godt posisjonert for videre vekst i overensstemmelse med konsernets strategi. 
   
   
  Oslo, 12. august 2004 
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:  http://hugin.info/131/R/955721/136766.pdf
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: http://hugin.info/131/R/955724/136768.pdf