Konsernregnskap per 30.9.2002

Schibsted ASA (SCH) , Published 14/11/2002 16:10:37

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2002. Vedlagt følger delårsrapport – 3. kvartal 2002.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
Økonomi
Schibsteds driftsinntekter i 3. kvartal 2002 er kr 1.863 mill., en økning på kr 12 mill. i forhold til samme periode i 2001. Økningen skjer i et fortsatt svakt annonsemarked og med et fall i den svenske kronen. Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader øker fra kr -15 mill. i 3. kvartal 2001 til kr 81 mill. i 2002. Økningen kan i stor grad tilskrives det lavere kostnadsnivået som er etablert i Aftenposten og Svenska Dagbladet, høye opplagsinntekter i Aftonbladet samt lavere aktivitet innenfor multimedia området.
 
Finansielle poster i 3. kvartal 2002 ble kr -31 mill., mot kr -45 mill. i 2001, som følge av et forbedret valutaresultat og redusert negativt resultat fra aksjeporteføljen.
 
Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 3. kvartal 2002 kr -53 mill. hvilket er en forbedring på kr 22 mill. sammenlignet med 2001. Forbedringen skyldes først og fremst at Scandinavia Online AB ikke lenger belaster konsernets resultat etter salg av aksjene i 4. kvartal 2001. Forbedringen er motvirket av oppstart av 20 Min i Paris i 2002 og et svakt resultat fra regionsavisene i 3. kvartal.
 
Resultat før skatt ble i 3. kvartal 2002 kr -19 mill., og periodens resultat ble kr -15 mill. mot henholdsvis kr -284 mill. og kr -268 mill. i tilsvarende periode i 2001. Resultat per aksje i 3. kvartal 2002 ble kr -0,16 mot kr –
3,91 i tilsvarende periode i 2001.
 
Konsernets driftsinntekter for årets første ni måneder ble kr 5.817 mill. mot kr 5.895 mill. i samme periode i 2001 og driftsresultatet viser en forbedring fra kr 75 mill. til kr 366 mill. Ordinært resultat før skattekostnad er kr 214 mill. mot kr -282 mill. i 2001. Skattekostnaden per 3. kvartal 2002 ble kr 92 mill. mot 83 mill. i samme periode i 2001. Konsernets skattekostnad vil kunne avvike vesentlig fra nominell skattesats i Norge (28%) som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag. Disse avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag er redusert for årets første ni måneder i forhold til tilsvarende periode i 2001 som følge av reduserte negative resultatbidrag fra tilknyttede selskaper og reduserte underskudd i utenlandske datterselskaper.
 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble i årets første ni måneder kr 224 mill. mot kr -9 mill. i samme periode i 2001. Forbedringen skyldes i hovedsak forbedring i driftsresultatet. Konsernet har i 3. kvartal 2002 investert kr 43 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler og kr 4 mill. i aksjer og andeler.
Konsernets netto rentebærende gjeld er redusert i 3. kvartal til kr 1.677 mill. Totale likviditetsreserver utgjør ca. kr 1,3 mrd. per 30.09.2002. Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1.133.000 egne aksjer. Konsernets egenkapitalandel var 35% ved utgangen av 3. kvartal 2002, sammenlignet med 32% ved årsskiftet.
 
Fremtidsutsikter
VG og Aftonbladet forventes å opprettholde sine klare lederposisjoner på det norske og svenske løssalgsmarkedet. Svenska Dagbladet har en fortsatt god opplagsutvikling, og det er positive forventninger til opplagsutviklingen fremover. Aftenposten forventer en svak positiv utvikling i opplaget fremover.
 
Det er fortsatt få tegn til at utviklingen i annonsemarkedene i Norge og Sverige generelt er i ferd med å snu til det positive, og våre forventninger til 2003 er at annonsemarkedene blir like svake som i 2002.
 
Schibsteds selskaper innenfor TV/Film-området forventes å opprettholde sine markedsposisjoner i et fortsatt tungt marked. For 2003 ventes noe bedre resultater som følge av generelt bedre innkjøpsevne i TV-kanalene.
 
Det forventes en fortsatt vekst i Estland i 2003, som følge av generelt god markedsutvikling og bedrede resultater i TV-kanalen (Kanal 2). Større sannsynlighet for EU-medlemskap for Estland på sikt forventes å bidra positivt til den videre utviklingen.
 
Den politiske behandlingen av den norske eierskapsloven for medier tar lenger tid enn kulturministeren tidligere har signalisert, og ventes nå ikke avklart før i 2004. Dette skaper usikkerhet rundt fremtidige rammebetingelser, og hemmer den videre utviklingen for Schibsted.
 
Oslo, 14. november 2002
 
For rapport av 3. kvartal 2002 bruk følgende link:
 
For presentasjon av 3. kvartal 2002 bruk følgende link: