Konsernregnskap per 30.9.2003

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/10/2003 16:10:27

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2003. Vedlagt følger delårsrapport –
3. kvartal 2003.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 • Schibsteds hjemmeside:    http://www.schibsted.no/investor_relations/
 • HUGIN Online:                 http://www.huginonline.no/SCH
 • (Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2002.)
   
  Økonomi
  Schibsteds driftsinntekter i 3. kvartal 2003 er kr 2 031 mill., en økning på kr 168 mill. i forhold til samme periode i 2002. Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader (EBITA) øker fra kr 81 mill. i 3. kvartal 2002 til kr 117 mill. i 2003. Fremgangen kan tilskrives gode resultater fra virksomhetsområdet Avis hvor spesielt VG og Aftonbladet leverer sterke resultater samtidig som SvD har vist en vesentlig resultatforbedring.
   
  Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 3. kvartal 2003 kr 3 mill. Forbedringen på kr 56 mill. skyldes økte resultater fra regionavisene, den positive utviklingen i 20 Minutter og gode resultater fra TV 2.
   
  Finansielle poster i 3. kvartal 2003 ble kr – 9 mill. (kr – 40 mill.) Schibsted har med virkning fra 2. kvartal 2003 behandlet valutagevinster og -tap knyttet til gjeld som sikrer investering i utenlandsk enhet som omregningsdifferanser som føres mot egenkapitalen. Tidligere perioders regnskaper er omarbeidet. Rentebærende gjeld er i 3. kvartal redusert til kr 1,4 mrd. (kr 2,1 mrd.) Nedbetaling av langsiktig gjeld har medført lavere rentekostnader som sammen med redusert rentenivå har gitt lavere netto rentekostnader per 30.9. med kr 40 mill. Netto rentebærende gjeld er redusert med kr 125 mill. fra årsskiftet til tross for kjøp av egne aksjer, utbetaling av utbytte i mai samt normal sesongmessig økning i arbeidskapital. Totale likviditetsreserver for konsernet utgjør ca. kr 1,6 mrd. per 30.9.2003.
   
  Konsernets driftsinntekter per 3. kvartal 2003 ble kr 6 229 mill. (kr 5 817 mill.) hvorav ca. kr 100 mill. av økningen skyldes svekkelse av NOK i forhold til SEK. Driftsresultatet (EBITA) viser en forbedring fra kr 413 mill til kr 583 mill. i samme periode. Ordinært resultat før skattekostnad er kr 516 mill. (kr 173 mill.) Skattekostnaden per 3. kvartal 2003 ble kr 155 mill. (kr 80 mill.) Som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag, vil konsernets skattekostnad kunne avvike fra nominell skattesats i Norge på 28 %. Avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres. Som følge av forbedret resultat, reduserte underskudd i utenlandske datterselskap og positivt bidrag fra tilknyttede selskap, er konsernets skatteprosent redusert til 30 % per 3. kvartal.
  Resultat per aksje og utvannet resultat per aksje ble begge kr 5,08 (kr 1,36).
   
  Konsernet har så langt i 2003 investert kr 201 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler og kr 29 mill. i aksjer og andeler.
   
  Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1.490.518 egne aksjer, hvorav 405.000 i 1. kvartal 2003. I 3. kvartal 2003 ble det i forbindelse med et tilbud til de ansatte om å kjøpe aksjer til rabattert kurs, solgt 47.482 aksjer til Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp til kurs kr 100,- per aksje.
   
  Konsernets egenkapitalandel var 40,6 % ved utgangen av 3. kvartal 2003, sammenlignet med 34,1 % ved årsskiftet.
   
  Fremtidsutsikter
  Det forventes at avisområdet som helhet leverer vesentlig bedre driftsresultat i 2003 enn i 2002. Årsaken til forbedringen er sterke resultater i tabloidene og betydelig forbedring i SvD. Det forventes ingen forbedring i Aftenpostens hovedmarkeder.
   
  Schibsted har ved utgangen av 3. kvartal en egenkapitalandel på over 40 %. Det er på sikt ønskelig med en egenkapitalandel på ca. 35 %. Det legges opp til en utbyttepolitikk med jevnt stigende utbytte i tråd med økende inntjening. Både utbytte og kjøp av egne aksjer må ses i sammenheng med strategiske alternativer. Utbytte og kjøp av egne aksjer vil bli ytterligere behandlet i forbindelse med behandlingen av utbytte for regnskapsåret 2003.
   
  Konsernets har i løpet av oktober utstedet obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet for til sammen kr 900 mill., for å kompensere reduksjonen i lånerammen på dagens lånefasilitet. Denne lånefasiliteten er ved utgangen av oktober 2003 på USD 180 mill. og den forfaller i oktober 2004. Denne fasiliteten vil i løpet av våren 2004 bli erstattet av en ny fasilitet og administrasjonen anser det ikke for å være noen risiko forbundet med refinansieringen.
   
  Schibsted vil fortsette å fokusere på bedret lønnsomhet og kontantstrøm innen alle virksomhetsområdene med sikte på ytterligere å forbedre konsernets finansielle fleksibilitet og handlefrihet. Konsernet er samtidig godt posisjonert for vekst. Veksten kan skje både organisk og gjennom oppkjøp. Den vil primært komme innenfor dagens geografiske markeder. Konsernets sterke posisjon og konkurransefortrinn vil være utgangspunktet for veksten og oppkjøp skal kompletterer og styrker nåværende posisjoner. Vekststrategi og nye prosjekter vil bli vurdert opp mot konsernets finansielle mål.
   
  Som følge av konsernets styrkede finansielle stilling og gjennomførte operative tiltak er de finansielle mål oppjustert. EBITA er justert opp til 12 % fra 11 %, og kravet til avkastning på totalkapitalen er justert opp til 15 % fra 12 %. Målene skal oppnås over en konjunktursyklus.
   
  Oslo, 30. oktober 2003
   
  Rapporten (inklusive tabeller) kan lastes ned fra følgende link:
  http://hugin.info/131/R/923020/125015.pdf
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: