Konsernregnskap per 30.9.2004

Schibsted ASA (SCH) , Published 04/11/2004 16:30:56

Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 30.9.2004. Vedlagt følger delårsrapport – 3. kvartal 2004.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 
 
Hovedpunkter
 • Driftsresultatet (EBITA) i kvartalet er konsernets beste 3. kvartal noensinne. 
 • Aftonbladet, 20 Minutter og konsernets nettaktiviteter fortsetter å levere sterke tall.
 • Stillingsmarkedet utvikler seg nå positivt og Aftenposten fortsetter å vise en betydelig forbedring i resultatene.
 • VG leverer sterke resultater til tross for noe svakere opplag.
 • 3. kvartal har vært et svakt kvartal for konsernets TV-produksjon, mens Sandrew Metronome og Schibsted Forlagene har bedre resultater enn i fjor. 
 • Konsernets hovedstrategi og finansielle måltall opprettholdes.
 •  
   
  3. kv. 2003
  3. kv. 2004
  NOK mill.
  Pr. 30.9.04
  Pr. 30.9.03
  2003
  2 031
  2 336
  Driftsinntekter
  6 930
  6 229
  8 555
  117
  165
  Driftsresultat (EBITA)
  617
  583
  779
  96
  169
  Res. før skatt
  513
  516
  681
  1,02
  1,53
  EPS (kr)
  4,53
  5,08
  6,92
   
  Konsernresultat
  Konsernets driftsinntekter øker i 3. kvartal med kr 305 mill. sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, hvorav kr 20 mill. skyldes endringer i valutakurser. 3. kvartal er et sesongmessig svakt kvartal, men konsernets driftsresultat (EBITA) viser en fremgang på 41 % sammenlignet med 2003 og er konsernets beste 3. kvartal noensinne.
   
  Finansielle forhold
  Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 3. kvartal kr 34 mill (kr 3 mill.) Økningen fra 2003 skyldes bedre resultat fra regionsavisene og overgang fra tilknyttet selskap til datterselskap for 20 Minutter. TV 2 har i 3. kvartal nedskrevet sitt engasjement i radiokanalen Kanal 24, med kr 60 mill. Nedskrivningen påvirker ikke Schibsted konsernets resultat. Schibsted gjorde en avsetning på kr 25 mill. i 1. kvartal for å dekke fremtidig tap på Kanal 24.
   
  Finansielle poster ble i 3. kvartal kr 0 mill (kr -9 mill.) Siden årsskiftet er konsernets netto rentebærende gjeld økt med kr 493 mill. Totale likviditetsreserver for konsernet utgjør ca kr 2,7 mrd. ved utgangen av 3. kvartal.
   
  Konsernets skattekostnad er 30 %. Som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag, vil konsernets skattekostnad kunne avvike fra nominell skattesats i Norge på 28 %. Avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper, hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres.
   
  Konsernet har i 3. kvartal 2004 investert kr 42 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler, og kr 96 mill. i aksjer og andeler.
   
  I 3. kvartal 2004 ble det i forbindelse med et tilbud til de ansatte om å kjøpe aksjer til rabattert kurs, solgt 48.256 aksjer til Stiftelsen Schibstedansattes Aksjekjøp til kurs kr 120,50 per aksje. Schibsted ASA har ved utgangen av 3. kvartal 1.382.262 egne aksjer. Konsernets egenkapitalandel var ved utgangen av 3. kvartal 2004 38,1 % (40,6 %). 
   
  Fremtidsutsikter
  Aftenpostens opplag er fortsatt svakere enn for fjoråret, men det er satt i verk en del tiltak i forbindelse med omleggingen til tabloid som gjør at forventningene fremover er positive.
   
  Opplagsfallet for VG vurderes som kortsiktig og en viss forbedring ventes i siste kvartal. For Aftonbladet forventes en fortsatt sterk markedsposisjon og gode resultater fremover. For de svenske morgenavisene er markedet fortsatt svakt, noe som skaper utfordringer for Svenska Dagbladet fremover.
   
  For 20 Minutter har markedet vært godt etter ferieavviklingen og 4. kvartal bør bli et godt kvartal for gratisavisene. Konkurransen vil imidlertid øke i tiden fremover.
   
  Nettaktivitetenes andel av konsernets driftsresultat (EBITA) vil fortsette å øke fremover og vil trolig utgjøre ca. 20 % for året totalt.
   
  Konsernets hovedstrategi og finansielle måltall opprettholdes. Schibsted har lenge satset innenfor nye medier og har i dag en sterk posisjon innenfor dette området. Konsernet vil fortsette satsingen innen nye medier både via organisk vekst og oppkjøp, og 20 Minutter anses nå som en del av konsernets kjernevirksomhet. Konsernet er godt posisjonert for videre vekst.
   
   
   
  Oslo, 4. november 2004
   
   
  Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link: 
   
  Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: