Konsernregnskap per 31.3.2003

Schibsted Asa (Sch) , Published 07/05/2003 16:12:22

SCHIBSTED ASA (SCH) – KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2003
 
Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2003. Vedlagt følger delårsrapport –
1. kvartal 2003.
 
Informasjon på Internett:
Schibsteds delårsrapport og presentasjon er tilgjengelig på Internett:
 • Schibsteds hjemmeside:    http://www.schibsted.no/investor_relations/
 • HUGIN Online:                 http://www.huginonline.no/SCH
 •  
  Økonomi
  Schibsteds driftsinntekter i 1. kvartal 2003 er kr 2.029 mill, en økning på kr 40 mill. i forhold til samme periode i 2002. Oppgangen har sammenheng med økte opplagsinntekter i virksomhetsområdet Avis samt økte inntekter fra virksomhet i Estland. Driftsresultat før goodwill og andre inntekter og kostnader økte fra kr 129 mill. i 1. kvartal 2002 til kr 178 mill. i 1. kvartal 2003. Fremgangen kan i stor grad tilskrives de økte inntektene, lavere kostnadsnivå etablert i avisene samt positive resultater fra Estland og multimediavirksomheten.
   
  Inntekt fra tilknyttede selskaper ble i 1. kvartal 2003 kr -25 mill. Forbedringen på kr 17 mill. skyldes bedrede resultater fra regionavisene, 20 Minutter og TV 2.
   
  Finansielle poster i 1. kvartal 2003 ble kr -50 mill. mot kr -11 mill. i 2002. Som følge av en svekket norsk krone har konsernet et valutatap, i hovedsak knyttet til den syndikerte trekkfasiliteten, i 1. kvartal på kr 38 mill. I samme periode i 2002 hadde konsernet en valutagevinst på kr 7 mill. Endringer i valutakurser motvirkes av reduserte rentekostnader fremover. Som følge av nedbetaling av rentebærende gjeld og redusert rentenivå, er konsernets rentekostnader redusert med ca. kr 10 mill. i 1. kvartal 2003. Nedbetalingen av gjeld skyldes salg av deler av eiendomsmassen i 2002. Netto rentebærende gjeld har økt med kr 49 mill. fra årsskiftet. Økningen skyldes i tillegg til resultat og investeringer, sesongmessige svingninger i konsernets arbeidskapital, betaling av pensjonspremie, skatt og kjøp av egne aksjer. Totale likviditetsreserver for konsernet utgjør ca. kr 1,5 mrd. per 31.03.2003.
   
  Skattekostnaden per 1. kvartal 2003 er estimert til kr 29 mill. (33 %) mot kr 38 mill. i samme periode i 2002. Som følge av avvik mellom regnskapsmessig resultat og skattegrunnlag vil konsernets skattekostnad kunne avvike fra nominell skattesats i Norge på 28 %. Avvikene er hovedsakelig relatert til avskrivning goodwill, inntekt fra tilknyttede selskaper og underskudd i utenlandske datterselskaper hvor utsatt skattefordel ikke balanseføres.
   
  Konsernet har i 1. kvartal 2003 investert kr 53 mill. i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler og kr 4 mill. i aksjer og andeler. 20 Min Holding AG har i 1. kvartal 2003 inngått en avtale med Express Zeitung AG, som er eiet av Tamedia (82,5 %) og Berner Zeitung (17,5 %), om samarbeid og salg av aksjene i 20 Minuten (Schweiz) AG; det operative datterselskapet til 20 Min Holding AG i Sveits. Under forutsetning av at sveitsiske konkurransemyndigheter godkjenner avtalen, vil i første omgang 49,5 % av aksjene i 20 Minuten (Schweiz) AG overtas av Express Zeitung AG. Avtalen forutsetter videre at de resterende 50,5 % overtas av Express Zeitung AG i form av en to-trinns prosess innen 1. kvartal 2007. Prisen vil være basert på salgs- og resultatutvikling. Frem til da vil selskapet drives som før, som del av 20 Min Holding, og managementkontroll blir værende i 20 Min Holding inntil dette. Salg av 49,5 % av aksjene til Tamedia forventes ikke å gi vesentlige regnskapsmessige effekter for Schibsted.
   
  Etter fullmakt fra generalforsamlingen har Schibsted ASA ervervet 1.538.000 egne aksjer, hvorav 405.000 aksjer i 2003. Konsernets egenkapitalandel var 35,9 % ved utgangen av 1. kvartal 2003, sammenlignet med 34,1 % ved årsskiftet.
   
  Fremtidsutsikter
  I annonsemarkedet er det primært rubrikkannonser som har den største tilbakegangen og det er ingen tegn til en snarlig bedring. Både TV, Internett og detaljist- og merkevareannonsering i avis har positiv utvikling. Tabloidavisene forventes å opprettholde sine klare lederposisjoner i løssalgsmarkedet i henholdsvis Norge og Sverige. Svenska Dagbladet møter gode opplagstall fra 2002 og det vil trolig ikke bli vekst i opplaget i 2003. Til tross for dette forventes Svenska Dagbladet å forbedre resultatet kraftig, og vil være godt posisjonert for en oppgang i annonsemarkedene.
   
  Omsetningsveksten for de store kommersielle TV-kanalene i Norden bør resultere i økt aktivitet for Metronome Film & Televison innen produksjon av TV-programmer og reklamefilmer den kommende tiden. Sandrew Metronome forventes å levere gode tall, mye takket være salg av den andre Harry Potter-filmen. Annonseinngangen i TV 2 er god og 2003 bør bli nok et godt år for TV-kanalen.
   
  Schibsted vil fortsette å fokusere på bedret lønnsomhet og kontantstrøm innen alle virksomhetsområdene.
   
  Deler av konsernets langsiktige finansiering forfaller i løpet av 2003 og 2004 og disse lånerammene vil bli erstattet i løpet av 2. halvår 2003 og 1. kvartal 2004.
   
  Oslo, 7. mai 2003
   
   
  Rapporten kan lastes ned fra følgende link:
   
  Presentasjon av 1. kvartal kan lastes ned fra følgende link: