Konsernregnskap per 31.3.2009

Schibsted ASA (SCH) , Published 15/05/2009 07:20:00

Konsernstyret behandlet den 14. mai 2009 regnskapet for Schibsted – konsern per 31.3.2009. Vedlagt følger delårsrapport for 1. kvartal 2009.
 
Informasjon på Internett: http://www.schibsted.no/ir
 
Hovedpunkter i 1. kvartal 2009
 
Svake annonsemarkeder, men fortsatt god internettvekst
Foreslått fortrinnsrettsemisjon styrker balansen og sikrer solid fundament for vekst på internett
 
(Tall i parentes viser tilsvarende periode i 2008.
 
 • Svakt realøkonomisk klima har betydelig negativ effekt på annonsemarkedene. Likevel fortsetter Schibsteds nettaktiviteter å vokse. Driftsinntektene på internett økte med 10 prosent i 1. kvartal. Driftsmarginen var 11 prosent.
 • Økende arbeidsledighet og svake eiendomsmarkeder som følge av realøkonomisk svekkelse gir betydelige fall for papirbaserte annonsemarkeder. Spesielt gjelder dette rubrikkannonser. Også konjunkturutsatte rubrikkmarkeder på nett, som stillingsmarkedet er i tilbakegang.
 • For konsernet som helhet gikk driftsinntektene tilbake med 10 prosent, hvorav annonseinntektene falt med 18 prosent.
 • Konsernet hadde i 1. kvartal et driftsresultat (EBITA) på NOK 5 mill. (NOK 283 mill.) Korrigert for nedskrivninger og andre restruktureringskostnader i forbindelse med tilknyttede selskaper var EBITA NOK 19 mill.
 • Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (NOK 116 mill) er på nivå med 1. kvartal 2008 til tross for svakere inntjening i 1. kvartal 2009
 • Schibsteds lønnsomhetsprogram skal gi en effekt på NOK 1 mrd. i 2009. Programmet går etter planen, og har i 1. kvartal hatt en virkning på NOK 150 mill. Antall ansatte er gjennom programmet redusert med 150 i 1. kvartal.
 • Schibsted Sverige etablert, og konsernledergruppen er utnevnt.
 • Metronome Film & Television ble i april 2009 solgt for SEK 719 mill. Transaksjonen reduserer netto rentebærende gjeld med SEK 680 mill.
 • Rolv Erik Ryssdal er ansatt som ny konsernsjef i Schibsted. Han vil etterfølge Kjell Aamot med virkning fra 1. juni 2009.
 • Schibsted planlegger å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon og hente inn opptil NOK 1,3 mrd. i ny egenkapital.
 • Emisjonen vil bli garantert fulltegnet. Blommenholm Industrier og Folketrygdfondet har forpliktet seg til å tegne seg for sin pro rata andel av emisjonen, henholdsvis 28,0 prosent og 6,8 prosent av utestående aksjer. J.P. Morgan og SEB Enskilda vil garantere for det resterende beløpet. Taube Hodson Stonex Partners LLP (10,0 prosent) støtter transaksjonen.
 • Schibsted planlegger å gjennomføre transaksjonen før midten av juli 2009.
 • Ny egenkapital vil styrke konsernets balanse gjennom redusert netto gjeld samtidig som det sikrer muligheten til fortsatt vekst på internett.
 • Schibsted fortsetter arbeidet med å frigjøre kapital gjennom videre vurdering av salg av virksomheter som ikke vurderes som strategiske.
 
 
1) Driftsresultat før nedskrivninger og andre inntekter og kostnader.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
 
 
 
 Oslo, 15. mai 2009
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal
IR-direktør