Kostnadsreduksjoner i Norge og Sverige

Schibsted ASA (SCH) , Published 30/09/2011 07:00:00

Schibsted Media Group iverksetter tiltak som vil redusere kostnadsbasen i virksomhetsområdet Mediehus Skandinavia med om lag NOK 190-210 mill. Deler av effekten kommer som følge av at antall årsverk blir redusert med 160-200. Tiltakene vil bli implementert i perioden 2012-2014, med hovedvekt i 2012.

 

Tiltakene retter seg mot virksomheten i Media Norge og VG i Norge, samt Schibsteds virksomheter i Sverige, hovedsakelig Aftonbladet.

 

I Media Norge og VG vil det bli gitt tilbud om gavepensjon til ansatte som fyller 62 år i perioden 2012-2014. Dette er en videreføring av tidligere programmer, som innebærer at ansatte kan gå av med pensjon fra fylte 62 år. Det gis identiske tilbud til ansatte i Media Norge og VG.

 

– Dette er en god og attraktiv ordning for de av våre medarbeidere i denne gruppen som ønsker å fratre. Vi må hele tiden jobbe hardt for å tilpasse oss de store strukturelle endringene i mediebransjen. Vi opplever i dag gode resultater i våre norske aviser, noe som gjør det mulig å tilby attraktive og frivillige avgangsordninger, sier konsernsjef i Didrik Munch i Media Norge.

 

Ordningen ventes å medføre en redusert kostnadsbase på om lag NOK 70-90 mill. i Schibsteds norske virksomhet. Antall årsverk vil bli redusert med i størrelsesorden 100-120. Programmet blir implementert gradvis i perioden 2012-2014.

 

I Sverige har administrasjonen fått mandat til å iverksette innsparinger som vil redusere kostnadsbasen med om lag SEK 150 mill. med full effekt i 2013. Omlag halvparten av effekten kommer som følge av nedbemanning, og mellom 90 og 110 årsverk vil være omfattet. De største besparingene kommer i Aftonbladet, hvor effekten blir om lag SEK 100 mill. I Aftonbladet vil mellom 65 og 85 årsverk bli omfattet av tiltakene.

 

– Aftonbladet er i dag størst i alle kanaler. Vi gjør denne endringen for å være størst også i fremtiden. Ved å gjennomføre tiltak nå får vi mulighet til fortsatt å være offensive og utvikle tilbudet til lesere og annonsører, sier adm. direktør i Aftonbladet Anna Settman.

 

Tiltakene som blir iverksatt i Norge og Sverige vil medføre restruktureringskostnader på rundt NOK 200 mill., som antas å bli belastet regnskapet for 4. kvartal 2011.

 

Schibsted har ikke opplevd noen vesentlig endring i trenden i annonsemarkedene i perioden etter at resultatet for 2. kvartal 2011 ble offentliggjort i august. I Norge (eksklusive online rubrikk) er markedet om lag flatt for mediehusene (papir og internett sett under ett) sammenlignet med tilsvarende periode i 2010. I Sverige er markedet flatt eller forsiktig ned. Innenfor nettbasert rubrikk er det fortsatt god vekst i Norge og Sverige.

 

VG har besluttet å heve løssalgsprisen på fredager fra 17 til 20 kroner med virkning fra 7. oktober 2011. Prisendringen vil ha en positiv helårseffekt på driftsresultatet (EBITDA) på NOK 20-25 mill.

 

 

Kontaktperson:
Trond Berger, konserndirektør økonomi og finans, mobil +47 916 86 695

 

 

Oslo, 30. september 2011
SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12