opsjonsinnløsning

Meldepliktig handel , Published 22/11/2010 08:52:28

I forbindelse med Schibsteds rullerende opsjonsprogram for nøkkelpersoner ble det 19. november 2010 innløst 75.000 opsjoner med rett til kjøp av totalt 94.200 aksjer. Opsjonene ble tildelt i 2006, og har frist for innløsning 31. desember 2010.

Opsjonene har innløsningskurs NOK 142,80 pr. aksje.

Schibsted har i forbindelse med innløsningen av opsjonene solgt 94.200 egne aksjer til innløsningskursen angitt ovenfor. Etter salget er Schibsteds beholdning av egne aksjer 4.565.352, hvorav 4.525.852 er eid av Schibsted ASA og 39.500 er eid av datterselskapet Bergens Tidende AS.

Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen inntil den enkelte nøkkelpersonens totale aksjebeholdning har en verdi på:

  • Konsernsjefen: To ganger brutto årslønn
  • Konserndirektørene: En gang brutto årslønn
  • Øvrige opsjonsinnehavere: En halv gang brutto årslønn

Dersom reinvesteringsplikten ikke er oppfylt må det reinvesteres i aksjer tilsvarende minimum 50 prosent av gevinst etter skatt.

 Følgende primærinnsidere har innløst opsjoner og videresolgt aksjer:

Primærinnsider Antall opsjoner innløst Tilsvarende antall aksjer Opsjons-beholdning etter innløsning Reinvestert antall aksjer Aksje-beholdning etter reinvestering
Rolv Erik Ryssdal 7.500                    9.420                 45.000 241                 11.187
Trond Berger 15.000                 18.840                 45.000 481                 18.874
Sverre Munck 15.000                 18.840                 45.000                 16.477
Gunnar Strømblad 15.000                 18.840                 45.000 404                 10.995
Jan Erik Knarbakk 15.000                 18.840                 30.000                 15.063
Bernt Olufsen 7.500                    9.420                 22.500                 17.600

 

93.074 aksjer ble etter dette videresolgt i markedet til en snittkurs på NOK 158,9484 pr. aksje.

Primærinnsider Terje Seljeseth har 19. november 2010 solgt 10.000 aksjer til kurs NOK 161,00, som følge kjøp av bolig. Beholding etter salget er 5.119 aksjer.

 

Oslo, 22. november 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12