Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Meldepliktig handel , Published 11/04/2014 08:55:00

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2011.

I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en fast del av fastlønnen. 1/3 av grunnbeløpet er tildelt i form av Schibsted-aksjer når programmet starter. 2/3 av grunnbeløpet («prestasjonsbeløpet»), er knyttet til treårige prestasjonskriterier. Antall aksjer som tildeles er basert på gjennomsnittlig aksjekurs gjennom programmets tre år. Disse aksjene er nå tildelt for det prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogrammet for 2011. Det henvises til melding om tildeling av aksjer publisert 1. juli 2011.

Vedlagt følger en oversikt over aksjer tildelt til primærinnsidere samt deres totale beholdning av aksjer etter denne tildelingen.

Overføring av aksjene gjøres i disse dager, og innebærer at Schibsted ASA overfører 32.766 egne aksjer til ansatte i konsernet. Etter dette eier Schibsted ASA 622,309 egne aksjer.

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til Lederlønnserklæringen i konsernets årsrapport for 2012, godkjent av generalforsamlingen 30. april 2013.

Oslo, 11. april 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Attachments