Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Meldepliktig handel , Published 16/05/2013 15:35:15

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2013. Samtidig er det tildelt aksjer i forbindelse med endelig utfall av programmet for 2010.

I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en fast del av fastlønnen. Mellom 11 og 33 prosent av grunnbeløpet er tildelt i form av Schibsted-aksjer når programmet starter. Disse aksjene er nå tildelt til deltakerne i 2013-programmet.

Resten, mellom 67 og 89 prosent av grunnbeløpet («prestasjonsbeløpet»), er knyttet til treårige prestasjonskriterier. Disse aksjene er nå tildelt for det prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogrammet for 2010. Det henvises til melding om tildeling av aksjer publisert 27. juli 2010.

Vedlagt følger en oversikt over aksjer tildelt til primærinnsidere gjennom utbetaling av 1/3 av grunnbeløpet knyttet til aksjekjøpsprogrammet for 2013 og prestasjonsbeløpet knyttet til endelig utfall av 2010-programmet, samt deres totale beholdning av aksjer etter disse tildelingene.

Overføring av aksjene gjøres i disse dager, og innebærer at Schibsted ASA overfører 98 955 egne aksjer til ansatte i konsernet. Etter dette eier Schibsted ASA 687 160 egne aksjer.

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til Lederlønnserklæringen i konsernets årsrapport for 2012, godkjent av generalforsamlingen 30. april 2013.

Oslo, 16. mai 2013
SCHIBSTED ASA


Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12