Tildeling av aksjer til deltakere i prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram

Meldepliktig handel , Published 11/06/2014 16:35:00

Schibsted Media Group har tildelt aksjer til deltakere i konsernets prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram for 2014.

I aksjekjøpsprogrammet blir hver deltaker tildelt et fastsatt grunnbeløp, som er en fast del av fastlønnen. 1/3 av grunnbeløpet er tildelt i form av Schibsted-aksjer når programmet starter. Disse aksjene er nå tildelt for 2014 programmet.

2/3 av grunnbeløpet («prestasjonsbeløpet»), er knyttet til treårige prestasjonskriterier.

Vedlagt følger en oversikt over aksjer tildelt til primærinnsidere samt deres totale beholdning av aksjer etter denne tildelingen.

Overføring av aksjene gjøres i disse dager, og innebærer at Schibsted ASA overfører 12.336 egne aksjer til ansatte i konsernet. Etter dette eier Schibsted ASA 605.752 egne aksjer.

For ytterligere detaljer om Schibsteds prestasjonsbaserte aksjekjøpsprogram vises det til Lederlønnserklæringen i konsernets årsrapport for 2013, godkjent av generalforsamlingen 7. mai 2014.

Oslo, 11. juni 2014
SCHIBSTED ASA

Jo Christian Steigedal
IR-direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12