Nytt prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram erstatter opsjonsordning

Schibsted ASA (SCH) , Published 20/04/2010 09:06:59

Konsernstyret i Schibsted foreslår for generalforsamlingen at det etableres et nytt, felles program for langsiktige incentivordninger. Det nye programmet vil være et treårig rullerende prestasjonsbasert aksjekjøpsprogram. Dette skal erstatte den eksisterende opsjonsordningen for konsernets mest sentrale ledere og flere ulike incentivprogrammer i Schibsteds vekstselskaper.

 

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om at Schibsteds ledere skal eie flere aksjer i konsernet, og gjennom dette sikre at ledelsen og aksjonærene har felles interesser i større grad enn i dag. Samtidig medfører det nye aksjekjøpsprogrammet et felles rammeverk for målrettede prestasjonsbaserte incentivordninger for sentrale toppledere i store deler av konsernet både i og utenfor Norge. Programmet er i utformet i tråd med EUs retningslinjer for godtgjøring til medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper, i første rekke Recommendation 2004/913/EC, og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (pkt. 12) og NUES’ kommentarer til denne.

 

Totalt vil det nye aksjekjøpsprogrammet i 2010 ha omlag 45 deltakere, noe som er på nivå med det antallet som omfattes av ordningene som nå avvikles. For Schibsted-konsernet ventes det at total kostnad for aksjekjøpsprogrammet vil være på nivå med den samlede kostnaden for programmene som avvikles.

 

Det nye aksjekjøpsprogrammet er utformet slik at hver deltaker mottar et definert grunnbeløp, som er en fast prosent av fastlønnen. 1/3 av Grunnbeløpet, etter skatt, skal benyttes til aksjekjøp når programmet starter. Resten, dvs. opptil 2/3 av beløpet, opptjenes over en treårsperiode, men vil kun gi full uttelling dersom fastsatte økonomiske resultater i den enkeltes enhet innfris. Dersom minimum måloppnåelse ikke innfris i løpet av treårsperioden er det kun den første tredjedelen av Grunnbeløpet som vil være utbetalt ved utløpet av treårsperioden. Det opptjente beløpet utbetales i form av aksjer i Schibsted.

 

Det er det krav til minimum beholdning av Schibsted-aksjer for deltakerne i aksjekjøpsprogrammet. For konsernsjefen er minimumskravet en aksjebeholdning verdt 2 ganger brutto årslønn. Den delen av aksjekjøpet som gjøres ved aksjekjøpsprogrammets start (1/3 av Grunnbeløpet) kan uansett ikke selges før det har gått tre år.

 

Vedlagt innkallingen til generalforsamling i Schibsted, som ble sendt ut i dag, er Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

 

Kontaktpersoner:

Ole Jacob Sunde, styreleder. Mobil: +47 992 88 220.

 

 

Oslo, 20. april 2010

SCHIBSTED ASA

 

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

 

 

 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)