Omstillingsarbeid i Aftenposten

Schibsted ASA (SCH) , Published 18/10/2002 08:24:29

Kostnadsprogrammet som ble vedtatt i 2001 for Aftenposten er i rute. Inntektene har imidlertid hittil i 2002 falt mer enn det som tidligere har vært forventet, og det er nødvendig for selskapet å tilpasse seg et lavere inntektsnivå også for årene som kommer for å sikre lønnsom drift. Ytterligere omstillingsarbeid ble derfor varslet ved Schibsteds fremleggelse av 1. halvår 2002. Det pågående omstillingsarbeidet forutsetter større strukturelle endringer i produktet og eller organisasjonen. Styret i Aftenposten skal behandle konklusjonene etter høstens omstillingsarbeid den 5. desember 2002.
 
Foreløpig kan følgende oppsummering av arbeidet i Aftenposten gis:
 
  • Det er ikke usannsynlig at antall årsverk i Aftenposten må reduseres vesentlig. Dette er nødvendig for å sikre rasjonell og lønnsom drift.

  • Det foreløpige budsjett for 2003, før effekter av omstillingsarbeidet, gir ikke tilstrekkelig lønnsomhet. Det er for tidlig å si noe om hvilke effekter omstillingsarbeidet vil gi. I tillegg til å fokusere på reduksjon av kostnadsnivået i selskapet, arbeider Aftenposten aktivt med å sikre en positiv utvikling i opplaget fremover, samt for å skaffe nye inntektskilder.

  • I 2001 falt annonseinntektene i Aftenposten med NOK 140 mill. og man har pr. september sett et tilsvarende prosent fall i 2002. Det er stor usikkerhet knyttet til neste år, men det forventes at fallet stopper noe opp i 2003, og at annonseinntektene for året blir noe lavere enn for 2002.
 
 
 
Oslo, 18. oktober 2002
 
Trond Berger
Konserndirektør økonomi/finans
Schibsted ASA