Opsjonstildeling

Schibsted ASA (SCH) , Published 25/06/2008 16:32:00

Nøkkelpersoner i Schibsted-konsernet er tildelt opsjoner i Schibsted-aksjen, som en del av konsernets rullerende opsjonsprogram. I henhold til generalforsamlingens beslutning 8. mai 2008, utgjør årets ramme 198 750 opsjoner.
 
Formålet med opsjonsprogrammet er å fremme langsiktig verdiskapning gjennom å bidra til økt eierskap hos sentrale ledere i konsernet, og til at ledelsen og aksjonærene har sammenfallende interesser gjennom eierskap i aksjen.
 
Tildelings- og innløsningskurs for opsjonene tildelt i 2008 er kr 166,70, basert på aksjekursen en uke før og etter offentliggjøringen av resultatet for 1. kvartal 2008 (9. mai 2008). Innløsningskursen er den samme gjennom hele opptjenings- og innløsningsperioden. Rett til innløsning forutsetter som hovedregel at rettighetshaver har 3 års opptjeningstid. Innløsningen må foretas i løpet av de to påfølgende årene etter avsluttet opptjeningstid.
 
Det er reinvesteringsplikt knyttet til opsjonsordningen. Ved salg av aksjer ervervet gjennom innløsning av opsjoner skal rettighetshaver benytte minst 50 % av netto gevinst etter skatt til å erverve ytterligere aksjer i Schibsted. Disse aksjene kan ikke selges før det er gått tre år etter at ervervet fant sted.
 
Det er innført tak på gevinst ved innløsning av opsjoner. Den maksimale gevinsten per opsjonsaksje er fastsatt til 35 % pr. år. Med årets tildelingskurs på kr 166,70 er høyeste kurs som opsjonsaksjene kan innløses til kr 410,14, tilsvarende en gevinst på kr 243,44 pr. opsjonsaksje.
 
Følgende personer omfattes av opsjonstildelingen:
 
 
Av den totale rammen på 198 750 opsjoner er 172 500 med dette benyttet.
 
Kontaktperson:
Konserndirektør økonomi og finans, Trond Berger, tlf: 91 68 66 95
 
Oslo, 25. juni 2008
SCHIBSTED ASA
 
Jo Christian Steigedal, IR-direktør
 


Attachments